Evaluace v mé třídě a škole

O čem seminář je?

Kurz je určen všem pedagogickým pracovníkům, kteří ve škole interpretují výsledky žáků v testech a následně na ně reagují ve své práci. Jde tedy jak o pracovníky vedení školy (usměrňují práci učitelů, prezentují školu směrem k veřejnosti) a o učitele (získávají informace o tom, co žáci umějí a neumějí, a přizpůsobují tomu jak obsah a metody výuky, tak spolupráci se zákonnými zástupci žáků). Je zaměřen na vysvětlení vztahu testovatelného učiva ke vzdělávacím cílům stanoveným v RVP a ŠVP a na důležitost zjišťování, zda žáci učivu opravdu rozumějí. Součástí obsahu kurzu jsou ukázky testových úloh a podrobné vysvětlení, proč je škodlivé motivovat žáky zvnějšku například spojováním výsledků v testech s klasifikací. Kurz dále ilustruje hlavní prvky Bloomovy taxonomie na konkrétních úlohách a jejich průměrných výsledcích za rozsáhlé soubory žáků. Zvláštní důraz je položen na vysvětlení, proč je ve výuce nutné věnovat pozornost tomu, nakolik žáci rozumějí základním probíraným principům. V ceně semináře je zahrnuto občerstvení.
Litujeme, seminář byl zrušen.

Vaše cena

8 000 Kč s DPH

Akreditováno

MŠMT

Komu je seminář určen?

Ředitelé škol, jejich zástupci a učitelé ZŠ, SŠ a SOU

Hodinová dotace

4 x 45 minut