Připravujeme pro Vás na září...

Školní rok pomalu končí, ale my už pro vás připravujeme nové vzdělávací programy. Vybrali jsme pro Vás z naší pestré nabídky malou ochutnávku.

 

Komunikační a slohová výchova aneb Jak rozvíjet
komunikační činnosti v praxi

Na semináři se učitelé seznámí se zásadami rozvoje produktivních
komunikačních činností a dovedností. Získají náměty, jak zvyšovat
úroveň psaného i mluveného projevu žáků na 1. stupni ZŠ.
Seminář bude rovněž zaměřen na receptivní komunikační činnost
žáků a nabídne náměty, jak rozvíjet aktivní naslouchání a čtení
s porozuměním. Účastníkům přiblížíme současné pojetí výuky
komunikační a slohové výchovy a nabídneme několik podnětných
zásad, řadu materiálů a námětů vycházejících z praxe,
prostřednictvím kterých lze zpestřit nejen hodiny českého jazyka.
 

Metody k rozvíjení matematické gramotnosti

Způsob, kterým tradičně matematiku učíme, lze výrazně zlepšit. Matematiku můžeme vyučovat tvořivě a to tak, aby žák nepřebíral hotové poznatky, ale sám si je vlastní aktivitou konstruoval. Znát neznamená odříkávat, ale především rozumět, tedy nabývat různorodé zkušenosti a organizovat je do schémat. V průběhu semináře si učitelé prakticky vyzkouší úlohy z různých prostředí jak geometrického, tak aritmetického charakteru. Na úlohách si ověří, že lze v matematice pracovat se třídou tak, aby žáci své matematické poznání budovali na základě konkrétních zkušeností.


 

 

Výuka CLIL

Seminář je určen učitelům, kteří se chtějí seznámit s výukou CLIL a jejími podobami, s rolí učitele CLIL a jejím významem. Účastníci se budou zabývat metodami a strategií výuky CLIL, vyzkouší si aktivity zaměřené na různé předměty. V rámci semináře se seznámí s materiály a zdroji CLIL a také s tím, jak v CLILu hodnotit. 

Watch, regarde, mira, sieh, smatri!


Cílem semináře je napomoci vyučujícím obohatit hodiny cizího
jazyka o vizuální aktivity, které žáky podněcují k samostatnému
myšlení, mluvní interakci, plynulému projevu a získávání informací
v cizím jazyce.

Na semináři se účastníci teoreticky i prakticky
seznámí s metodikou výuky pomocí různých vizuálních prostředků
(obrazové karty a kartičky, obrázky, plakáty, on-line materiály)
a jejich vlivem na krátkodobou a dlouhodobou paměť.


Seznámí se také s technikami práce s videem (odhad budoucího
děje, sledování hlavní myšlenky či detailu, tiché sledování,
zmrazený obraz ad.), dozví se také, jak využít video pro výuku
reálií. Seminář bude veden v českém jazyce s přihlédnutím k výuce
angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny či španělštiny.

 

Cvičení s balančními pomůckami jako podpora nápravy motorických oslabení

Vzdělávací program se zaměřuje na metody, které vedou k nápravě motorických oslabení u dětí. V teoretické části se účastníci seznámí s nejčastějšími případy motorických oslabení, jejich vlivem na duševní a tělesný vývoj dítěte a souvislostí se specifickými poruchami učení. V praktické části mají účastníci možnost seznámit se s různými typy balančních pomůcek a jejich využitím pro rozvoj tělesné obratnosti i hrubé a jemné motoriky.