Cizí jazyky

Vybírejte z následujících vzdělávacích programů:

Jedno písmenko text nedělá – čtenářská gramotnost v angličtině
Praktické tipy do výuky angličtiny na 1. stupni
Jak rozvíjet kritické myšlení a kreativitu v hodinách anglického jazyka
Opravdu se učíme? Aktivity rozvíjející kritické myšlení ve výuce angličtiny

Máte zájem o vzdělávací program z naší nabídky? Kontaktujte paní Lenku Černou (tel.: 773 770 878, e-mail: cerna@fraus.cz).

 

Jedno písmenko text nedělá – čtenářská gramotnost v angličtině

Vzdělávací program vás seznámí se základními prvky metodiky výuky čtení v anglickém jazyce na 1. stupni ZŠ, které nabízejí různé učebnice a další dostupné výukové materiály. Program je zaměřený na základní
dovednost čtení, vztah písmeno – hláska, dále pak na to, jak do výuky zařazovat smysluplné a motivační aktivity vedoucí k rozvoji čtenářských dovedností v angličtině, jako jsou práce s textem, porozumění čtenému a v neposlední řadě dovednosti čtení testované v mezinárodních zkouškách na úrovni A1. Cílem je napomoct učitelům obohatit jejich hodiny angličtiny o nové aktivity, které mohou žáky podněcovat k samostatnému čtení a získávání informací v angličtině.
 
PROGRAM
 • Úvod do čtenářské dovednosti na úrovni písmen slabik a slov
 • Zážitkové a sdílené čtení
 • Motivační čtenářské aktivity
 • Role klíčových slov
 • Využití techniky rychlého čtení pro porozumění textu
 • Běžné testové formáty čtenářské dovednosti
CO SE NAUČÍTE
 • Motivovat žáky ke čtení
 • Využívat ve výuce aktivity vedoucí k rozvoji čtenářských dovedností a porozumění textu v angličtině
 • Zohlednit různé potřeby žáků, jejich různé styly učení a jazykovou úroveň
 • Pracovat s obvyklými testovými formáty čtení
ROZSAH VÝUKY
16 hodin
 
KOMU JE PROGRAM URČEN
Učitelům angličtiny na 1. stupni základní školy, zejména pro neaprobované či méně zkušené učitele
 
LEKTORKA
 
CENA
4 700 Kč

Objednávky a více informací na tel. 773 770 878 nebo e-mailu cerna@fraus.cz.

 

Praktické tipy do výuky angličtiny na 1. stupni

Vzdělávací program je zaměřen na aktuální problematiku a nové trendy výuky angličtiny na prvním stupni ZŠ. Seznámíte se s novými poznatky na poli výuky cizích jazyků, vyzkoušíte si aktivity rozvíjející tvůrčí myšlení, žákovskou autonomii, aktivity založené na práci s autentickým literárním textem či písněmi. Na ně naváže následná diskuze o tom, jak dané činnosti upravit pro jednotlivé věkové kategorie a jazykové úrovně. Seminář bude probíhat interaktivní formou. Aktivity budou obsahovat širokou škálu technik a postupů, které je možné ve výuce praktikovat. Během semináře se seznámíte s různými oblastmi metodologie výuky angličtiny na 1. stupni ZŠ. Ukážeme si, jak důležité je ve výuce vyváženě přistupovat ke čtyřem základním komunikativním dovednostem – mluvení, poslechu, psaní a čtení. Seznámíme se s vhodnými aktivitami vedoucími k osvojování a upevňování slovní zásoby a gramatických jevů, zaměříme se na to, jak vhodně využívat hry. Představíme si zásady projektové výuky i párové a skupinové práce a způsoby, jak je možné uplatnit informace z Evropského jazykového portfolia ve výuce. Stranou nezůstanou moderní technologie a možnosti jejich využití v hodinách cizího jazyka.
 
PROGRAM
 • Speaking, Listening, Writing, Reading - vyvážený přístup ke čtyřem základním komunikačním dovednostem
 • Slovní zásoba a gramatika v počáteční fázi učení se jazyka
 • Párová a skupinová práce, projektová výuka
 • Hry a písně ve výuce cizího jazyka
 • Evropské jazykové portfolio
 • Možnosti využití ICT ve výuce cizího jazyka
CO SE NAUČÍTE
 • Aplikovat ve výuce vyvážený přínos ke čtyřem základním komunikačním dovednostem
 • Efektivně představovat novou slovní zásobu
 • Využívat ve výuce komunikativní přístup a přirozené zdroje cílového jazyka
 • Využívat zdroje spojené s informačními technologiem
ROZSAH VÝUKY
16 hodin (4 x 4 hodiny)
 
KOMU JE PROGRAM URČEN
Učitelům anglického jazyka na 1. stupni základní školy, zejména začínajícím pedagogům
 
LEKTOR
 
CENA
4 700 Kč

Objednávky a více informací na tel. 773 770 878 nebo e-mailu cerna@fraus.cz
 

 

Jak rozvíjet kritické myšlení a kreativitu v hodinách anglického jazyka

Vzdělávací program je zaměřen na aktuální problematiku a nové trendy výuky angličtiny na druhém stupni ZŠ. Seznámíte se s novými poznatky na poli výuky cizích jazyků, vyzkoušíte si aktivity rozvíjející tvůrčí myšlení, žákovskou autonomii, aktivity založené na práci s autentickým literárním textem či písněmi. Na ně naváže následná diskuze o tom, jak dané činnosti upravit pro jednotlivé věkové kategorie a jazykové úrovně. Seminář bude probíhat interaktivní formou. Aktivity budou obsahovat širokou škálu technik a postupů, které je možné ve výuce praktikovat.
 
PROGRAM
 • Využití literárních prozaických textů ve výuce
 • Poezie a píseň ve výuce angličtiny – propojení teoretických poznatků s praxí
 • Kulturní studie a interkulturní komunikace
 • Rozvoj kritického myšlení a autonomie žáků
CO SE NAUČÍTE
 • Využívat vhodné aktivity pro rozvoj jednotlivých řečových dovedností v anglickém jazyce
 • Pracovat v hodinách angličtiny s autentickými literárními texty
 • Rozvíjet u žáků kritické myšlení
 • Vybírat do výuky vhodné materiály a texty odpovídající potřebám žáků
 • Porozumět propojení jazyka s kulturním a sociálním kontextem
ROZSAH VÝUKY
16 hodin (4 x 4 hodiny)
 
KOMU JE PROGRAM URČEN
Učitelům anglického jazyka na 2. stupni základní školy a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
 
LEKTORKA
 
CENA
4 700 Kč
 
Objednávky a více informací na tel. 773 770 878 nebo e-mailu cerna@fraus.cz.
 


Opravdu se učíme?
Aktivity rozvíjející kritické myšlení ve výuce angličtiny

Prakticky orientovaný vzdělávací program vám nabídne rozmanitou škálu činností a metod, které vedou k rozvoji jazykových dovedností. Představíme vám různé komunikační aktivity, způsoby práce s textem, úlohy vedoucí k podpoře kreativního psaní a aktivity
rozvíjející dovednost porozumět mluvenému projevu. Souběžně si budete moci na jednotlivých aktivitách vyzkoušet, jak si žáci mohou osvojit nový gramatický jev a slovní zásobu. Jedná se o praktický seminář s množstvím aktivit, které z pasivního žáka učiní žáka aktivního. Každý účastník obdrží materiály ihned použitelné ve vlastní výuce.
 
PROGRAM
 • Čtenářské dovednosti, jak pracovat s textem
 • Psaní - co udělat, aby žáci psali bez obav
 • Aktivity rozvíjejíci mluvní dovednosti
 • Poslechové aktivity
 • Aktivizační metody ve výuce gramatiky
 • Jak efektivně procvičovat slovní zásobu
CO SE NAUČÍTE
 • Využívat aktivity rozvíjející čtenářské dovednosti, vést žáky k uplatňování různých čtenářských strategií
 • Používat aktivizační metody vhodné k osvojování gramatických jevů
 • Jak efektivně procvičovat a rozvíjet slovní zásobu pomocí myšlenkových map a grafických organizérů
 • Modelovat situace z každodenního života tak, aby napomáhaly k rozvoji komunikačních dovedností
 • Co udělat, aby psaní bylo pro žáky nástrojem a zároveň radostí
 • Využívat vhodné aktivity rozvíjející dovednost poslechu

ROZSAH VÝUKY
16 hodin

KOMU JE PROGRAM URČEN
Učitelům anglického jazyka na 2. stupni základní školy, a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

LEKTORKY
Mgr. Barbora Benešová, Mgr. Michaela Hlaváčová

CENA
4 700 Kč

Objednávky a více informací na tel. 773 770 878 nebo e-mailu cerna@fraus.cz.