Čtenářská gramotnost

Vybírejte z následujících vzdělávacích programů:

Efektivní metody rozvoje čtenářské gramotnosti (NOVINKA)
Metody a strategie rozvoje čtenářské gramotnosti u žáků 1. stupně ZŠ

Možnosti hodnocení čtenářských dovedností u žáků 1. stupně ZŠ
Jak efektivně využít naučné texty při výuce na 1. stupni ZŠ
Jak u žáků rozvíjet čtenářskou gramotnost (NOVINKA)

Prožitkové čtení jako nástroj rozvoje čtenářství u žáků
Čteme v oborech
Genetická metoda čtení a rozvoj raného čtenářství
Práce s knihou aneb rozvoj čtenářské gramotnosti při četbě literárních děl

Rozvíjíme čtenářství ve všech předmětech


Máte zájem o vzdělávací program z naší nabídky? Kontaktujte paní Lenku Černou (tel.: 773 770 878, e-mail: cerna@fraus.cz).

 

 

Efektivní metody rozvoje čtenářské gramotnosti

Ve vzdělávacím programu vám představíme komplex metod a strategií vedoucích k rozvoji čtenářství ve všech vzdělávacích předmětech na 1. i 2. stupni ZŠ. V první části vás seznámíme s konceptem prožitkového čtení. Prohloubíte si znalosti a dovednosti potřebné k cílenému rozvoji prožitkového čtení se žáky, seznámíte se s konkrétními metodami a strategiemi pro práci v dílnách čtení i skrze vlastní prožitkové čtení beletristických textů. Druhá část vzdělávacího programu bude zaměřena na představení komplexní metody kritického čtení, které si budete moct sami vyzkoušet v modelové hodině s praktickými ukázkami. Vyzkoušíte si také vlastní tvorbu lekcí, budete mít možnost je sdílet s ostatními účastníky, získáte zpětnou vazbu a vyhodnocení.

PROGRAM

 • Prožitkové čtení v kontextu čtenářství, roviny rozvoje čtenářské gramotnosti
 • Dílny čtení jako efektivní nástroj pro rozvoj čtenářství a klíčových kompetencí žáků
 • Modelové hodiny prožitkového čtení
 • Čtyři základní čtenářské strategie
 • Komplexní metoda kritického čtení „Učíme se navzájem“
 • Grafické organizéry při četbě textů

CO SE NAUČÍTE

 • Podporovat koncept rozvoje čtenářské gramotnosti prostřednictvím prožitkového čtení
 • Uplatňovat hlubší znalosti a dovednosti potřebné k cílenému rozvoji prožitkového čtení se žáky
 • Využívat konkrétní metody a strategie pro práci v dílnách čtení
 • Pracovat se základními čtenářskými strategiemi a aplikovat je do všech oborů
 • Využívat různé formy grafických organizérů, které pomáhají lepšímu porozumění textu

ROZSAH VÝUKY
32 hodin

KOMU JE PROGRAM URČEN
Učitelům na 1. a 2. stupni základní školy a v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia

LEKTORKY
Nina Rutová, Mgr. Leona Mechúrová, Mgr. Libuše Cardová, Mgr. Eliška Křižková

CENA
9 400 Kč

Objednávky a více informací na tel. 773 770 878 nebo e-mailu cerna@fraus.cz.

 

Metody a strategie rozvoje čtenářské gramotnosti u žáků 1. stupně ZŠ

Vzdělávací program vás seznámí s efektivními strategiemi, které rozvíjejí čtenářskou gramotnost, napomáhají žákům s porozuměním textu, rozvíjejí další čtenářské dovednosti a kompetence k učení prostřednictvím práce s beletristickými a naučnými texty. Vyzkoušíte si čtenářské strategie na podkladě vlastního prožitku čtení a osvojíte si databázi čtenářských strategií, které napomáhají porozumění textu. Na modelových lekcích si vyzkoušíte efektivní práci s texty, při jejichž rozboru získáte metodicko – didaktické poznámky využitelné ve vlastní praxi. Budete mít možnost použít vlastní příklady textů pro vypracování návrhu výukové lekce a získat zpětnou vazbu od svých kolegů.

PROGRAM

 • Efektivní strategie a metody rozvoje čtenářských dovedností u žáků
 • Základní čtenářské strategie - předvídání, kladení otázek, vyjasňování a shrnování
 • Učíme se navzájem
 • Rozšiřující čtenářské strategie - vizualizace, sledování porozumění, kontexty, sdílení
 • Příprava vlastních lekcí s využitím vhodných textů

CO SE NAUČÍTE

 • Naučíte se propojit čtenářské strategie s rozvojem čtenářství při četbě náročnějších textů
 • Budete schopni připravit si vlastní lekce s využitím textů vhodných do školní praxe
 • Poznáte základní strategie, které rozvíjejí čtenářskou gramotnost

ROZSAH VÝUKY
16 hodin

KOMU JE PROGRAM URČEN
Učitelům 1. stupně základní školy

LEKTORKA
Mgr. Leona Mechúrová

CENA
4 700 Kč

Objednávky a více informací na tel. 773 770 878 nebo e-mailu cerna@fraus.cz

 

 

Možnosti hodnocení čtenářských dovedností u žáků 1. stupně ZŠ

Seznámíte se s formami a nástroji formativního hodnocení, které podporují žákovo učení. Žák tak získá odpovídající zpětnou a může cíleně rozvíjet a lépe směřovat své další učení. Tyto metody a strategie propojíme s hodnocením žákova výkonu v souvislosti s plněním vybraných čtenářských cílů s důrazem na porozumění tomu, co je a není důkaz žákova učení. Na příkladech žákovských výstupů a prostřednictvím videoukázek vás seznámíme s možnostmi kvalitativního hodnocení prostřednictvím rozhovorů se žáky s využitím popisné zpětné vazby a kriteriálního hodnocení.

PROGRAM

 • Formy a strategie formativního hodnocení, které podporují žákovo učenÍ
 • Co hodnotit při rozvíjení čtenářské gramotnosti
 • Modelové čtenářské lekce a jejich rozbor
 • Příklady hodnocení různých čtenářských výkonů žáků
 • Hodnocení vlastních žákovských výstupů ve vazbě na čtenářské cíle

CO SE NAUČÍTE

 • Pracovat s formami a nástroji formativního hodnocení, s aspekty, které mají být u rozvoje čtenářské gramotnosti hodnoceny.
 • Používat popisnou zpětnou vazbu vztahující se k aktuálnímu výkonu žáka
 • Analyzovat lekce s důrazem na výstupy žáků a způsoby hodnocení.
 • Podpořit učení a cílený rozvoj žáků

ROZSAH VÝUKY
16 hodin

KOMU JE PROGRAM URČEN
Učitelům 1. stupně základní školy

LEKTORKA
Mgr. Leona Mechúrová

CENA
4 700 Kč

Objednávky a více informací na tel. 773 770 878 nebo e-mailu cerna@fraus.cz

 

 

Jak efektivně využít naučné texty při výuce na 1. stupni ZŠ

Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj čtenářských dovedností a na efektivní využití naučných textů při výuce na 1. stupni ZŠ. Naučíte se poznat didaktický potenciál naučných textů, seznámíte se s postupy, které vám usnadní zařazovat tyto texty do výuky. Ukážeme vám, jak práce s texty v naučných oborech rozvíjí klíčové čtenářské dovednosti, seznámíte se s příklady specifických čtenářských cílů, které se mohou synergicky propojovat s cíli oborovými. Součástí vzdělávacího programu jsou praktické ukázky, modelové hodiny, možnost vzájemného sdílení zkušeností s ostatními účastníky.

PROGRAM

 • Postavení a využití naučných textů v kontextu komplexního rozvoje čtenářských kompetencí u žáků
 • Práce s naučnými texty, didaktický potenciál textu
 • Čtenářské a oborové cíle, jejich plánování, realizace a vyhodnocování
 • Modelová oborová výuka s využitím naučných textů
 • Práce s vlastními texty do výuky
 • Příprava oborové lekce pro vlastní praxi

CO SE NAUČÍTE

 • Zařazovat do výuky takové naučné texty, které žákům umožní si aktivně vydobývat porozumění a potřebné informace z textu
 • Analyzovat a využívat didaktický potenciál textu

ROZSAH VÝUKY
16 hodin

KOMU JE PROGRAM URČEN
Učitelům 1. stupně základní školy

LEKTORKA
Mgr. Leona Mechúrová

CENA
4 700 Kč

Objednávky a více informací na tel. 773 770 878 nebo e-mailu cerna@fraus.cz

 

Jak u žáků rozvíjet čtenářskou gramotnost

Vzdělávací program je zaměřen na základní metody a strategie, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků. Dozvíte se, jak pomoci žákům s porozuměním textu a jak rozvíjet další čtenářské dovednosti a kompetence k učení. Seznámíte se se čtyřmi základními čtenářskými strategiemi, které napomáhají lepšímu porozumění textu. V další části vzdělávacího programu se zaměříme na to, jak udělat ze společné četby zážitek. Na modelových čtenářských lekcích budete mít možnost si vyzkoušet efektivní práci s texty a při rozboru těchto lekcí získat metodicko-didaktické poznatky využitelné ve vlastní praxi.

PROGRAM

 • Jak na to krok za krokem aneb Co dělat, když tomu, co čtu, nerozumím?
 • Základní čtenářské strategie a jejich propojení při četbě náročnějších textů
 • Další vhodné čtenářské strategie
 • Čtení pro zážitek
 • Výběr a poznávání nových knih
 • Vedení čtenářského deníku
 • Náměty do hodin a příprava vlastních lekcí s využitím vhodných textů

CO SE NAUČÍTE

 • Využívat čtenářské strategie, které napomáhají rozvíjení čtenářské gramotnosti u žáků, a aplikovat je do jednotlivých předmětů
 • Vést hodiny zaměřené na společnou četbu knih
 • Pomáhat žákům s výběrem knih

ROZSAH VÝUKY
16 hodin

KOMU JE PROGRAM URČEN
Učitelům na 1. a 2. stupni základní školy a v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia

LEKTORKA
Mgr. Leona Mechúrová, Nina Rutová

CENA
4 700 Kč

Objednávky a více informací na tel. 773 770 878 nebo e-mailu cerna@fraus.cz.

 

 

Prožitkové čtení jako nástroj rozvoje čtenářství u žáků

Během vzdělávacího programu vás seznámíme s konceptem prožitkového čtení zasazeného do kontextu široké problematiky aspektů, které napomáhají rozvíjení čtenářské gramotnosti u žáků. Prohloubíte si znalosti a dovednosti potřebné k cílenému rozvoji prožitkového čtení se žáky, získáte konkrétní metody a strategie pro práci v tzv. dílnách čtení a skrze vlastní prožitkové čtení beletristických textů i porozumění spojené s efektivitou procesu. Vytvoříte si vlastní lekci, kterou budete moci sdílet s ostatními účastníky, získáte zpětnou vazbu k jejímu obsahu.

PROGRAM

 • Prožitkové čtení v kontextu čtenářství, roviny rozvoje čtenářské gramotnosti
 • Dílny čtení jako efektivní nástroj pro rozvoj čtenářství na 1. stupni
 • Zavádění dílen čtení na 1. stupni
 • Dílny čtení a prožitkové čtení jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí u žáků
 • Modelové hodiny prožitkového čtení a jejich didakticko-metodický rozbor
 • Příprava vlastních hodin prožitkového čtení

CO SE NAUČÍTE

 • Seznámíte se s aspekty, které napomáhají rozvíjení čtenářské gramotnosti u žáků
 • Prohloubíte si znalosti a dovednosti potřebné k cílenému rozvoji prožitkového čtení se žáky
 • Využívat konkrétní metody a strategie pro práci v dílnách čtení
 • Vytvořit a následně vyhodnotit vlastní lekce

ROZSAH VÝUKY
16 hodin

KOMU JE PROGRAM URČEN
Učitelům 1. stupně základní školy

LEKTORKA
Mgr. Leona Mechúrová

CENA
4 700 Kč

Objednávky a více informací na tel. 773 770 878 nebo e-mailu cerna@fraus.cz.

 

 

Čteme v oborech

Vzdělávací program je zaměřen na metody a strategie vedoucí k rozvoji čtenářství ve všech vzdělávacích předmětech na 2. stupni ZŠ. Představíme si komplexní metody kritického čtení a grafických organizérů napomáhajících při orientaci v textu. Budeme pátrat po didaktickém potenciálu v obsahu i formě rozličných textů, využijeme k tomu Bloomovu taxonomii kognitivních operací. Ukážeme vám, jak vyhledávat v lineárních i nelineárních textech příležitosti k propojení obsahů a cílů svého oboru s průřezovými tématy a se čtenářstvím. Ukážeme si diferenciaci čtenářské obtížnosti i obsahu. Tyto metody a strategie si vyzkoušíte v modelové hodině s praktickými ukázkami a připravíte si využití získaných poznatků a dovedností ve své vlastní praxi.

PROGRAM

 • Čtyři základní čtenářské strategie
 • „Učíme se navzájem“ - komplexní metoda kritického čtení
 • Grafické organizéry při četbě textů
 • Didaktický potenciál textu a Bloomova taxonomie
 • Oborové cíle - průřezová témata - čtenářství
 • Práce s textem z vlastního oboru
 • Tentýž text očima kolegů s jinou aprobací

CO SE NAUČÍTE

 • Rozpoznat didaktický potenciál textu na základě Bloomovy taxonomie kognitivních operací
 • Využívat metodu kritického čtení
 • Pracovat se čtyřmi základními čtenářskými strategiemi a zapojit je do svého předmětu
 • Využívat ve své hodině různé formy grafických organizérů, které pomáhají lepšímu porozumění textu
 • Vyhledávat v lineárních i nelineárních textech příležitosti k propojení obsahů a cílů svého oboru s průřezovými tématy a se čtenářstvím
 • Pracovat s diferenciací čtenářské obtížnosti i obsahu

ROZSAH VÝUKY
32 hodin

KOMU JE PROGRAM URČEN
Učitelům 2. stupně základní školy a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

LEKTORKA
Nina Rutová

Objednávky a více informací na tel. 773 770 878 nebo e-mailu cerna@fraus.cz.


 

 

 

Genetická metoda čtení a rozvoj raného čtenářství

Vzdělávací program vás seznámí s didaktickými postupy při výuce čtení a psaní v 1. ročníku dle genetické metody a nabídne vám aktivizující postupy pro výuku jednotlivých dílčích etap čtení s důrazem na čtení s porozuměním. V další části vzdělávacíhoprogramu se seznámíte s metodami, které podporují rozvoj raného čtenářství u dětí, a na ukázkových lekcích se naučíte, jak udělat ze společné četby zážitek. Získáte náměty, jak prověřovat úroveň dosažených vědomostí žáků.

PROGRAM

 • Genetická metoda čtení
 • Jak začít s genetickou metodou aneb Co vše si připravit předem
 • Jak probíhá výuka podle genetické metody čtení
 • Co je to čtení s porozuměním
 • Jak udělat ze společné četby zážitek

CO SE NAUČÍTE

 • Porozumět principům výuky dle genetické metody čtení
 • Využívat aktivizující činnosti v jednotlivých etapách čtení
 • Rozčlenit široký pojem „čtení s porozuměním“ do specifických, měřitelných a vyhodnotitelných čtenářských strategií
 • Hodnotit význam aktivit před, během a po čtení

ROZSAH VÝUKY
16 hodin (2 x 8 hodin)

KOMU JE PROGRAM URČEN
Učitelům 1. stupně základní školy

LEKTORKY
Mgr. Leona Mechúrová, Nina Rutová, Mgr. Lenka Syrová

CENA
4 700 Kč

Objednávky a více informací na tel. 773 770 878 nebo e-mailu cerna@fraus.cz.

 

 

Práce s knihou aneb rozvoj čtenářské gramotnosti při četbě literárních děl

Představíme vám efektivní metody rozvoje kritického myšlení a čtenářských dovedností při četbě knihy. Seznámíte se s grafickými organizéry a otázkami, které posouvají žáky v oblasti čtenářské gramotnosti a dělají z nich čtenáře schopné nahlížet do spisovatelova řemesla a mluvit a psát o jeho díle. Sami na sobě si vyzkoušíte metody práce, které žáky vedou k myšlení a čtení s porozuměním. Každý bude mít možnost pracovat s mnoha knihami, které si sám v semináři vybere k četbě, a pozná mnoho dalších knih pro děti a mládež, které si vyberou ke čtení jiní účastníci semináře.

PROGRAM

 • Společná četba knihy ve skupině
 • Metody kritického myšlení při společné četbě textu
 • Didaktický potenciál textu
 • Příprava vlastní práce s knihou
 • Čtení pro zážitek aneb Každý čte jinou knihu
 • Spisovatelovo řemeslo – aktivity do dílen čtení

CO SE NAUČÍTE

 • Využívat základní čtenářské strategie
 • Analyzovat otázky a zadání dle Bloomovy taxonomie
 • Ovládat základní principy výstavby čtenářské lekce a metodiku její přípravy
 • Pracovat s různorodými čtenářskými úrovněmi svých žáků
 • Nabídnout žákům interaktivně nové tituly a vytvořit z individuálního čtení společný zážitek celé skupiny
 • Propojit literární teorii s četbou rozličných knih v rámci dílen čtení

ROZSAH VÝUKY
16 hodin (2 x 8 hodin)

KOMU JE PROGRAM URČEN
Učitelům českého jazyka na 2. stupni základní školy a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií

LEKTORKA
Nina Rutová

CENA
4 700 Kč

Objednávky a více informací na tel. 773 770 878 nebo e-mailu cerna@fraus.cz.

 

 

 

Rozvíjíme čtenářství ve všech předmětech

Seznámíte se s metodami a strategiemi vedoucími k rozvoji čtenářství ve všech vzdělávacích předmětech na 2. stupni ZŠ. Součástí vzdělávacího programu bude představení komplexní metody kritického čtení. Jednotlivé metody a strategie si budete moct sami vyzkoušet v modelové hodině s praktickými ukázkami a připravit se na využití získaných poznatků a dovedností ve své vlastní praxi.

PROGRAM

 • Čtyři základní čtenářské strategie
 • „Učíme se navzájem“ – komplexní metoda kritického čtení
 • Zasazení metody „učíme se navzájem“ do konstruktivistického rámce
 • Grafické organizéry při četbě textů

CO SE NAUČÍTE

 • Poznáte čtyři základní čtenářské strategie, které jsou použitelné ve všech oborech
 • Čtenářské strategie si prakticky vyzkoušíte a naučíte se je aplikovat do svého předmětu
 • Osvojíte si metodu kritického čtení
 • Budete schopni pracovat s různými formami grafických organizérů, které pomáhají lepšímu porozumění textu
 • Dokážete využívat náměty a doporučení, jak grafické organizéry uplatnit ve vlastní výuce

ROZSAH VÝUKY
16 hodin

KOMU JE PROGRAM URČEN
Učitelům na 2. stupni základní školy a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií

LEKTORKA
Nina Rutová

CENA
4 700 Kč

Objednávky a více informací na tel. 773 770 878 nebo e-mailu cerna@fraus.cz.