Lektoři

Bc. Johana Tlustá

lektor

Vystudovala klasickou archeologii na Univerzitě Karlově a momentálně dokončuje studium oborů Archaeology of Roman Provinces a Museum Studies na univerzitě v Leidenu. Zabývá se životem v někdejších římských provinciích a prolínáním kultur v rámci římského impéria. Naplňuje ji především edukační činnost a prezentace archeologie a antiky veřejnosti. Podílela se na tvorbě hmatové stezky v archeologické expozici ve Východočeském muzeu v Pardubicích, pracovních listů pro Galerii antického umění v Hostinném a na organizaci archeologických táborů pro děti v Archeologickém parku Liboc. Dále se zúčastnila několika archeologických výzkumů v Bulharsku, Jordánsku či Uzbekistánu, kde její role spočívala právě i v prezentaci činností expedice široké veřejnosti.

PhDr. Lucie Hlaváčová, Ph.D.

lektor

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, aprobaci biologie a chemie. Na stejné fakultě dokončila doktorské studium v oboru Vzdělávání v biologii, při kterém se specializovala na výuku evoluční biologie. V současné době na této fakultě přednáší. Působila jako učitelka 2. stupně základní školy s aprobací chemie, přírodopis, fyzika. Aktivně se účastní konferencí v oblasti didaktiky přírodních věd a publikuje v odborných periodicích. Své semináře zaměřuje na rozličné didaktické aktivity a zajímavosti, které mohou učitelé využívat především v hodinách přírodopisu/biologie.

RNDr. Libor Jelen, Ph.D.

lektor

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor regionální a politická geografie. Od roku 2005 do roku 2013 vyučoval geografii a geografické odborné semináře na Gymnáziu prof. Jana Patočky v Praze. Od roku 2013 působí jako odborný asistent politické geografie na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kde přednáší v předmětech geopolitika a problémové oblasti světa. Ve školním roce 2013–14 byl spoluorganizátorem zeměpisné olympiády. Je autorem řady odborných článků na téma nacionalismus a etnické problémy v postsovětském regionu. V současnosti je šéfredaktorem časopisu Geografické rozhledy.

Mgr. Veronika Matějková, Ph.D.

lektor

Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk a literatura – učitelství pro střední školy a slavistická studia se specializací polonistika. Studium zakončila doktorskou zkouškou. Absolvovala odborné stáže a vedla literární semináře na univerzitách v Polsku (Kraków, Wrocław, Lublin) a Německu (Konstanz) a také v Česku (FF UK v Praze, FF Západočeské univerzity v Plzni). Jako lektorka učila češtinu i polštinu na vysokých i středních školách; vytvářela programy v redakci vysílání pro děti a mládež v Českém rozhlase, lektorovala Literární soutěž Šrámkovy Sobotky; psala do novin a literárních časopisů. V současné době je odbornou redaktorkou Nakladatelství Fraus a specializuje se na český jazyk na 1. stupni ZŠ a na doplňkové materiály podporující čtenářství a čtení s porozuměním.

Mgr. Jana Tvrzníková

lektor

Vystudovala bakalářský obor Učitelství němčiny pro základní školy na Univerzitě Pardubice a magisterský obor Německý jazyk a literatura na FF Masarykovy univerzity v Brně. Ve Velké Británii absolvovala jednoleté studium Certificate in Child Care Education (CCE), Salisbury College. Několik let pracovala jako učitelka němčiny na gymnáziu, zároveň redakčně spolupracovala s časopisy JUMA a TIP, se Spolkem germanistů a učitelů němčiny (SGUN) v Praze a s Mezinárodním spolkem učitelů němčiny ve Švýcarsku. Po stipendijním pobytu na Univerzitě v Regensburgu působila po dobu jednoho roku jako dobrovolnice na Waldorfské škole „Camphill Community“ – Hermanus, Jihoafrická republika. V současné době je učitelkou němčiny a angličtiny na základní škole v Praze, kde se aktivně podílí na přípravě německých letních táborů pro děti a mládež v Německu, Holandsku a České republice. Je spoluautorkou učebnicové řady němčiny pro 2. stupeň ZŠ a víceletých gymnázií Deutsch mit Max neu + interaktiv.

PhDr. Petra Kacafírková

lektor

Vystudovala obor anglický jazyk a literatura – základy společenských věd na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde také složila státní rigorózní zkoušku z oblasti anglické metodologie. Věnuje se rozličné pedagogické činnosti. Působila v jazykových školách, firemních, veřejných, individuálních a pomaturitních kurzech. Také vyučovala na vyšší odborné škole a několik let na klasických gymnáziích anglický jazyk, semináře přípravy na mezinárodní zkoušky a společenské vědy. Nyní pracuje jako lektorka pro Katedru angličtiny Pedagogické fakulty a Ústavu pro jazykovou a odbornou přípravu UK. Kromě klasické výuky pořádá akreditované semináře MŠMT a přednášky pro učitele v oblasti metodologie cizích jazyků. Spolupracovala například s AV ČR v rámci Týdne vědy a techniky. Je autorkou metodické příručky pro učitele vydané Karlovou Univerzitou, Leximapping – jak učit pomocí myšlenkových map angličtinu a další cizí jazyky (2015). V publikaci představuje různé využití myšlenkových map ve výuce cizích jazyků, ale hlavně inovativní techniku na výuku slovní zásoby, ke které byl vytvořený i počítačový program. V současné době se věnuje doktorskému studiu na katedře psychologie PedF UK a její výzkum je zaměřen na psychodidaktiku a rozvoj metakognitivních schopností žáků.

Nabídka sekce: O nás