Letní škola češtiny pro 1. stupeň ZŠ (20.-23.8.2018)

Objednat

3. 7. 2018

Těšíme se na setkání s vámi na letní škole!

Všechny důležité informace naleznete v našem manuálu pro účastníky.

Stáhnout manuál pro účastníky

O čem konference je?

LEDEČ NAD SÁZAVOU - 20.8. - 23.8. 2018 - Cílem letní školy je prohloubit metodicko-didaktickou vybavenost učitelů v oblasti výuky českého jazyka a literatury na prvním i druhém stupni ZŠ. Budete mít možnost seznámit se s různými aktivizačními metodami výuky, získáte řadu námětů využitelných ve vaší praxi. Probereme jednotlivé etapy správné výuky čtení genetickou metodou, aktivity pro rozvoj čtenářské gramotnosti či význam ilustrace v rozvoji čtenářství. Ukážeme si, jak zavést a didakticky využívat dílny psaní a čtení, jak pracovat s populárně - naučnými texty. Nabídneme semináře na dramatickou výchovu, scénické čtení nebo na práci s netradiční loutkou. K zajímavým tématům také řadíme téma pravopisu, interpunkce či vlastních jmen. Sestavte si z nabídky seminářů a dílen program dle vlastních potřeb. **Cena zahrnuje ubytování, stravu a kurzovné.

Blok č.1 : 20.08. 14:30 - 18:00

Název semináře Vhodný pro Lektor
Křížem krážem pravopisem Vyučující českého jazyka 2. stupně ZŠ a G PaedDr. Helena Chýlová Ph.D. Anotace

Zatraktivnění výuky pravopisu. Téma tak časté v hodinách českého jazyka. Pojďme se společně zabývat pravopisnými pravidly, perspektivou současné pravopisné kodifikace, vztahem mezi pravopisem a gramatikou, druhy a typy pravopisu nebo integrací složek předmětu český jazyk a literatura a pravopisu. K dalším tématům bude patřit pravopis a komunikačně pojatá výuka češtiny, přejatá slova v současném lexiku a jejich pravopisná podoba. Teoretickou část ukončíme doklady v kodifikačních příručkách a příklady z jazykové praxe. V praktické části se naučíme, jak pracovat s pravopisným učivem ve škole. Budeme propojovat jednotlivé jazykové roviny s pravopisnými pravidly, ukážeme si konkrétní aktivity vhodné pro práci s pravopisným učivem: samostatná práce žáků, kooperace ve skupině, typy cvičení vhodné pro nácvik pravopisu, práce s chybou.

zavřít
Kontinuální vývoj čtenářství v dílně čtení od 1. do 5. ročníku Vyučující 1. stupně ZŠ Mgr. Kateřina Sládková Anotace

V dílně společně vyhodnotíme přínosy jednoho z řízených způsobů dlouhodobější práce v dílně čtení (na základě analýzy videosekvencí z dílen čtení a žákovských prací). Ukážeme si, jaké možnosti v dílnách čtení máme v 1. ročníku. Analyzujeme kvalitu dětských záznamů z četby a vyhodnotíme, jak se vyvíjejí čtenářské dovednosti dětí v rámci dílen čtení během 2. – 5. ročníku. Prozkoumáme výhody a přínosy práce se souborem otázek s možností volby a grafů jako nástrojů sledování určitých preferencí dětí při volbě otázek po čtení. Prodiskutujeme, jak dílny čtení přispívají k rozvíjení čtenářských dovedností, čtenářského chování a sebepojetí žáků. Dozvíte se také, jaký vliv má rozvoj čtenářských dovedností v dílnách čtení na rozvoj čtenářských dovedností v naukových předmětech.

zavřít
Od příběhu s dětským hrdinou k dramatické akci Vyučující 1. stupně ZŠ Mgr. MgA. František Oplatek Anotace

Hledáte pro své hodiny češtiny zajímavé a atraktivní metody, jak děti na prvním stupni přivést k porozumění čtenému textu? Na základě práce s populární dětskou knihou Kouzelná baterka se pomocí metod dramatické výchovy naučíte rozvíjet čtenářské strategie svých žáků, a to přímým prožitkem, skrze fyzické jednání. Tyto metody jsou přístupné všem dětem – vycházejí ze spontánní a přirozené dětské hry a nelimitují žáky s technickými čtenářskými obtížemi. Přijďte se inspirovat, jak dětem umožnit porozumění textu skrze vlastní zkušenost a prožitek kladných emocí!

zavřít

Blok č.2 : 21.08. 09:00 - 12:30

Název semináře Vhodný pro Lektor
Tajemství vlastních jmen ve školní praxi Vyučující českého jazyka 2. stupně ZŠ a G PaedDr. Helena Chýlová Ph.D. Anotace

Pracujete s vlastními jmény v hodinách českého jazyka a literatury? Umíte si poradit s problémy pravopisu a výslovnosti vlastních jmen? Znáte možnosti práce s vlastními jmény v jednotlivých učebnicích českého jazyka? Seminář kromě odpovědí na dané otázky přináší náměty na práci s vlastními jmény ve školní praxi: náměty na mluvní cvičení a referáty, využití Slovníku spisovné češtiny a Internetové jazykové příručky v hodinách českého jazyka a literatury, náměty na práci s popularizační literaturou, pravopis a výslovnost vlastních jmen. Nedílnou součástí semináře bude také motivační funkce onomastiky, regionální aspekt ve výuce českého jazyka, výklad původu vybraných toponym a antroponym vhodných pro práci v hodinách českého jazyka.

zavřít
Metody dramatické a literární výchovy ve výuce hudební výchovy Vyučující 1. stupně ZŠ Mgr. MgA. František Oplatek Anotace

Učit zábavně a zajímavě je přáním každého z nás. V tomto semináři si proto představíme možnosti, jak na prvním stupni ZŠ učit hudební výchovu ve spojení dramatické a literární výchovy. Na základě příběhu inspirovaného pohádkou severoamerických indiánů se seznámíte se základními technikami dramatu vhodnými k využití v hodinách hudební výchovy. Naučíte se i „nehudební“ aktivity obohatit o hudební rozměr – vokální činnosti, vnímání zvuků a rytmů nebo instrumentální improvizaci. Praktickým způsobem tak získáte náhled na provázanost metod i cílů všech tří estetických předmětů, a to pomocí společného prožitku.

zavřít
Jak na genetickou metodu? Vyučující 1. stupně ZŠ Mgr. Leona Mechúrová Anotace

Na semináři se seznámíte s didaktickými postupy při výuce čtení a psaní v 1. ročníku dle genetické metody, nabídneme vám aktivizující postupy pro výuku jednotlivých dílčích etap čtení s důrazem na čtení s porozuměním. Dále získáte náměty, jak prověřovat úroveň dosažených vědomostí žáků, seznámíte se s metodami, které podporují rozvoj raného čtenářství u dětí. Na ukázkových lekcích se naučíme, jak udělat ze společné četby zážitek.

zavřít

Blok č.3 : 21.08. 14:30 - 18:00

Název semináře Vhodný pro Lektor
Využití oborových textů ve výuce na 1. stupni Vyučující 1. stupně ZŠ Mgr. Leona Mechúrová Anotace

Při výuce na 1. stupni je přínosné pracovat také s oborovými texty: ukážeme si, jaké texty podnětným způsobem rozvíjejí čtenářské dovednosti a zároveň nabízejí informace oborového charakteru. Společně prozkoumáme, co texty nabízejí, jak v nich najít didaktický potenciál a jak jej využít při plánování, realizaci a vyhodnocení učení dětí. Na modelové oborové lekci si ukážeme, jak je možné synergicky propojovat čtenářské cíle s oborovými a jak vystavět lekci, aby učení děti bavilo.

zavřít
Tvořivé psaní Vyučující českého jazyka 2. stupně ZŠ a G Nina Rutová Anotace

V semináři si vyzkoušíme, jak hledat témata, stimulovat tvůrčí schopnosti a obrazotvornost, hrát si s češtinou i s texty básníků, psát kolektivní texty, nalézat ve starých textech odpovědi na své otázky, jak využívat psaní k zábavě, uvolnění a pozitivním prožitkům.

zavřít
Využití běžných předmětů jako loutek v hodinách českého jazyka Vyučující 1. stupně ZŠ Mgr. MgA. František Oplatek Anotace

Na semináři si představíme možnosti, jak obohatit výuku českého jazyka na prvním stupni o netradiční prostředky. Využití běžných předmětů denní potřeby není jen záležitostí výtvarné výchovy. Naučte se s námi, jak využít jejich metaforičnost a schopnost symbolizovat – a sice formou jednoduchých typových loutek, pomocí nichž budete umět zpřístupnit čtený text. Tyto „loutky“ jsou snadno dostupné, jednoduše se s nimi manipuluje a děti je znají z vlastní zkušenosti. Podněcují přirozenou hravost, rozvíjejí tvořivost a fantazii. Nechte se inspirovat k využití těchto předmětů na základě dvou odlišných výukových celků v rámci semináře.

zavřít

Blok č.4 : 22.08. 09:00 - 12:30

Název semináře Vhodný pro Lektor
Situace české literatury po roce 1989 s důrazem na nejnovější prózu Vyučující českého jazyka 2. stupně ZŠ a G doc. Mgr. Erik Gilk Ph.D. Anotace

Téma nejnovější české literatury je důležité pro každého učitele češtiny, který předává informace svým žákům. Přejete si, aby vaši žáci měli přehled v nejnovější české literatuře? Na semináři se seznámíte se situací české literatury po pádu železné opony, kdy se, po dlouhém půlstoletí dvou totalitních režimů, měla konečně možnost rozvíjet ve svobodných poměrech. První léta tohoto období nahlédneme optikou vydavatelské strategie, která se v průběhu devadesátých let razantně proměňovala. Pojednáme také o ztrátě prestiže literatury a její reflexi v českém společenském prostředí. V druhé části se zaměříme na sjednocující proud polistopadové literární produkce, jímž je postmoderna, a prostřednictvím analýzy některých próz z posledních let se pokusíme zodpovědět otázku, zda je ještě postmodernismus aktuální.

zavřít
Scénické čtení v literárních hodinách Vyučující 1. stupně ZŠ Mgr. MgA. František Oplatek Anotace

Chcete svým žákům osvěžit výuku a sobě učitelskou práci? Zařaďte do svých hodin literatury na prvním stupni ZŠ scénické čtení. Tento čím dál populárnější fenomén umožňuje jednoduchými a dětem přístupnými prostředky „zviditelnit“ čtený text. Malí čtenáři text intenzivněji prožijí a nahlédnou „pod povrch“. Scénické čtení je druh divadla, který pracuje s předčítáním a nasloucháním, důležitá je přítomnost knihy v rukou hrajících. Pojďme společně pracovat s různými druhy literárních textů – seznámíte se se základními prvky scénického čtení a možnostmi, jak tento zajímavý fenomén využít v hodinách literatury.

zavřít
Světoví Češi a 100 dobrých – oslavte 100 let republiky třídním nebo školním projektem Vyučující 1. stupně ZŠ Nina Rutová Anotace

Seminář je určen vyučujícím 4. - 9. ročníku ZŠ. Získáte v něm řadu námětů, jak pracovat s populárně naučnými texty o slavných Češích a Češkách a budete umět využít didaktický potenciál knih k oslavám založení republiky.

zavřít

Blok č.5 : 22.08. 14:30 - 18:00

Název semináře Vhodný pro Lektor
Psaní čárky z pohledu školy a jazykové poradny Vyučující českého jazyka 2. stupně ZŠ a G PhDr. Martin Prošek Ph.D. Anotace

Psaní interpunkční čárky je pravopisná oblast, které se tradičně věnuje velká pozornost ve škole i v řadách uživatelů jazyka z jiných společenských oblastí. Mohlo by se zdát, že o interpunkční problematice lze vše potřebné nalézt v Pravidlech českého pravopisu nebo v Internetové jazykové příručce, ale není tomu tak. Na autentických příkladech z praxe jazykové poradny poukážeme na zajímavé, přitom zdaleka ne okrajové a ve škole nevídané případy, o nichž se v jazykových příručkách lze dočíst jen „mezi řádky“ nebo vůbec ne. Ukážeme si též komplexní zpracování interpunkčních dotazů jazykové poradny Ústavu pro jazyk český v nově vznikající databázi poradenských dotazů.

zavřít
Filozofie pro děti Vyučující 1. a 2. stupně ZŠ Nina Rutová Anotace

Pracujete nebo byste chtěli v hodinách pracovat s beletristickými texty? V semináři si vyzkoušíme metodu filozofie pro děti na knize, která v dětech vyvolává otázky. Po ukázkové hodině budeme analyzovat jednotlivé kroky a přemýšlet o textech, které jsou pro tuto metodu vhodné. Seminář je vhodný pro vyučující 1. i 2. stupně ZŠ.

zavřít
Dílna psaní Vyučující 1. stupně ZŠ Mgr. Zdeňka Dudová Anotace

Dílna psaní je určena těm, kteří se věnují tvořivému psaní dětí a hledají způsob, jak jim tuto činnost nabízet pravidelně. Na semináři vám nabídneme ucelený systém výuky, díky kterému žáci získají dovednost samostatně vyhledávat a písemnou formou zpracovávat vlastní náměty a myšlenky, které chtějí sdělit ostatním. Základy dílny psaní jsou převzaty ze zahraniční odborné literatury, zvláště od Jennifer Jacobson, autorky knihy No More „I´ m Done!“. Během semináře se zaměříme na jednotlivé kroky procesu psaní, jimiž jsou motivace, příprava, plánování, první verze, přepracování, redigování a korektury. Společně zhlédneme komentované video, prohlédneme si autentické práce žáků a budeme o nich diskutovat.

zavřít

Blok č.6 : 23.08. 09:00 - 12:30

Název semináře Vhodný pro Lektor
Literární kritika – teorie a praxe Vyučující českého jazyka 2. stupně ZŠ a G doc. Mgr. Erik Gilk Ph.D. Anotace

Zajímáte se o literární kritiku a chcete, aby se i vaši žáci dobře orientovali v této oblasti? Společně tedy můžeme nahlédnout na literární kritiku jako na součást literární komunikace. Seznámíte se s rozdílnými názory na poslání umělecké kritiky a její funkci, budeme diskutovat o příslušnosti literární kritiky k vědě, umění či publicistice. Ve druhé části semináře poznáme problémy a dilemata, před kterými stojí literární recenzent. Vedoucí semináře tu nabídne jednak svoje vlastní zkušenosti dvacetileté praxe literárního kritika, jednak zúročí výsledky výuky na naše poměry unikátního semináře tvůrčí literární kritiky, který vede dlouhá léta na svém olomouckém působišti.

zavřít
Zlaté čtení Vyučující 1. stupně ZŠ Nina Rutová Anotace

V semináři si představíme knihy oceněné v rámci prestižní ceny Zlatá stuha a sami na sobě si vyzkoušíme, jak lze interaktivně dětem nabídnout nové tituly, jak lze udělat z individuálního čtení společný zážitek celé třídy či skupiny. Naučíme se, jak v knize najít své téma, jak vytvářet čtenářské záznamy a deníky k četbě. Dozvíte se také, jaké přístupy zvolit pro různorodou úroveň čtenářství v rámci jediné třídy.

zavřít
Ilustrace jako nástroj k rozvoji čtenářství Vyučující 1. stupně ZŠ Mgr. Zdeňka Dudová , Mgr. Vítězslava Tejkalová Anotace

Jak naučit děti lépe porozumět textu pomocí práce s ilustracemi? Jak udělat hodinu zábavnější a zajímavější? Jak získat pozornost žáků a zlepšit kvalitu výuky? To vše se společně naučíme v dílně Ilustrace jako nástroj k rozvoji čtenářství. Během čtyř praktických lekcí budeme objevovat smysl textu pomocí ilustrací a ujasníme si propojení psané a mluvené řeči. Pochopíme spolupráci obrazu se zvukem a významem slova a prozkoumáme souvislosti mezi obsahem ilustrace a textu. Lekce postupně gradují podle náročnosti – to nám umožní sledovat vývoj čtenářských dovedností během celého prvního stupně.

zavřít

Objednejte si účast na konferenci

Ledeč nad Sázavou

Letní škola češtiny pro 1. stupeň ZŠ (20.-23.8.2018)

UNI, Hotel Luna, s.r.o.

Kouty 77 Ledeč nad Sázavou

Datum konání:
20.08.2018 - 23.08.2018
Čas konání:
11:00 - 13:00
Hodinová dotace:
24x45 minut
Konec přihlášek:
24.07.2018
Maximální kapacita:
60
Počet volných míst:
26
Vaše cena:
6 200 Kč s DPH

Objednat

Vaše cena

6 200 Kč s DPH

Partnerským školám FRAUS poskytujeme 25% slevu na semináře a konference, vyjma Letních škol (sleva bude odečtena v posledním kroku objednávky).

Akreditováno

MŠMT

Komu je konference určena?

Vyučujícím 1. stupně ZŠ, vyučujícím českého jazyka 2. stupně ZŠ a víceletých G

Objednejte si konferenci
Objednat
Konferenci
připravují
Mgr. Libuše Cardová

Mgr. Libuše Cardová Konzultant(ka)

e-mail: cardova@fraus.cz

Mgr. Libuše Cardová

Mgr. Libuše Cardová

Mgr. Libuše Cardová
Konzultant(ka)

Vystudovala pedagogickou fakultu v Ostravě. Během své dvanáctileté praxe vyučovala na SOŠ, SOU a na SPŠ. Od roku 2003 pracuje jako odborná konzultantka Nakladatelství Fraus. Své semináře zaměřuje na moderní trendy ve výuce.

zavřít
Mgr. Eliška Křižková

Mgr. Eliška Křižková Konzultant(ka)

e-mail: krizkova@fraus.cz

Mgr. Eliška Křižková

Mgr. Eliška Křižková

Mgr. Eliška Křižková
Konzultant(ka)

Vystudovala učitelství dějepisu a základů společenských věd na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Čtyři roky učila na ZŠ dějepis, občanskou výchovu a angličtinu. Později působila v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, byla spoluřešitelkou několika mezinárodních projektů zabývajících se školským leadershipem. Zabývá se metodikou výuky cizích jazyků a efektivním využíváním ICT při vyučování.

zavřít
Pavla Koukolová

Pavla Koukolová Administrátor(ka)

e-mail: koukolova@fraus.cz

tel.: +420377338811

Pavla Koukolová

Pavla Koukolová

Pavla Koukolová
Administrátor(ka)