Všeobecné obchodní podmínky Nakladatelství Fraus, s.r.o.,

upravující smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem služeb uzavřený distančním způsobem

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1.
Tyto obchodní podmínky společnosti Nakladatelství Fraus, s.r.o., IČ: 64831027, DIČ: CZ64831027, se sídlem Edvarda Beneše 2438/72, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 17951 (dále NF či Poskytovatel), která poskytuje služby v oblasti otevřených vzdělávacích akcí, upravují smluvní vztah mezi Objednatelem a společností NF jako Poskytovatelem a jsou pro zúčastněné strany závazné. Smluvní vztah mezi společností NF a Objednatelem vzniká na základě smlouvy o poskytnutí služeb.

Objednatelem je právnická osoba či fyzická osoba podnikatel ve smyslu ustanovení § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), veřejnoprávní subjekt nebo orgán státní správy, který projeví zájem o uzavření smlouvy o poskytnutí služeb Poskytovatele pro sebe jako účastníka nebo jím sjednaný počet účastníků – příjemců služeb.

1.2.
Ustanovení odchylná od těchto všeobecných obchodních podmínek je možné sjednat v písemné smlouvě o poskytnutí služeb. Taková odchylná ustanovení mají přednost před ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek.

1.3.
Znění všeobecných obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1.
Návrhem na uzavření smlouvy o poskytnutí služeb je umístění nabízené služby – vzdělávací akce – Poskytovatelem na internetových stránkách www.fraus.cz. K uzavření smlouvy o poskytnutí služeb mezi Poskytovatelem a Objednatelem dojde – po provedení registrace Objednatele na www.fraus.cz v sekci Vzdělávání – doručením řádně vyplněné objednávky Objednatele na příslušný seminář prostřednictvím objednacího formuláře nebo e-mailem zaslaným na adresu seminare@fraus.cz.

2.2.
Objednatel odesláním objednávky, za použití prostředků komunikace na dálku, akceptuje nabídku Poskytovatele včetně těchto všeobecných smluvních podmínek zveřejněných na internetových stránkách www.fraus.cz a závazně objednává zařazení účastníka do konkrétní vzdělávací akce. Objednatel zároveň stvrzuje správnost údajů o své osobě. Údaje musí být pravdivé a v souladu s údaji v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku, pokud je v něm zapsán.

2.3.
Objednávky jsou evidovány a zařazovány v pořadí, jak došly, až do naplnění kapacity vzdělávací akce. V případě objednávky došlé po naplnění kapacity konkrétní vzdělávací akce je Objednatel bezprostředně informován o tom, že pro naplnění kapacity nedošlo k uzavření smlouvy o službách a bude mu nabídnuta jiná možná alternativa vzdělávací akce.

2.4.
Dojde-li na straně Objednatele k jakékoli změně údajů, které se týkají objednávky, je Objednatel povinen o této změně neprodleně písemně informovat Poskytovatele.

2.5.
Objednatel obdrží alespoň jeden den před zahájením vzdělávací akce elektronicky na e-mail uvedený v objednávce či telefonicky informaci Poskytovatele o případném zrušení vzdělávací akce nebo o změně termínu a/nebo místa konání a/nebo doby zahájení a/nebo lektora.

3. ÚHRADA A VYÚČTOVÁNÍ

3.1.
Objednané služby hradí Objednatel prostřednictvím převodu na bankovní účet Poskytovatele předem na základě vystavené zálohové faktury, nebo ve lhůtě po uskutečnění služby na základě vystaveného daňového dokladu (faktury).

3.2.
Faktura - řádný daňový doklad bude Objednateli vystaven nejdříve v den uskutečnění vzdělávací akce ve výši sjednané ceny za objednanou vzdělávací akci, v němž bude Poskytovatelem vyúčtována případně uhrazená záloha. Daňový doklad bude zaslán Objednateli elektronicky na e-mail uvedený v objednávce.
Je-li Poskytovatelem vyžadováno zaplacení zálohy předem, je Poskytovatel oprávněn v případě nezaplacení ceny za vzdělávací akci podle zálohové faktury odepřít Objednateli účast na vzdělávací akci.

3.3.
Ceny vzdělávacích akcí jsou uvedeny vždy včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Daň z přidané hodnoty je vždy účtována v platné zákonné výši. V ceně některých vzdělávacích akcí jsou zahrnuty studijní materiály a drobné občerstvení. V případě individuálních cenových podmínek (např. věrnostní slevy) bude konečná cena po slevě uvedena v zálohové faktuře i v daňovém dokladu.

4. STORNO PODMÍNKY

4.1.
Jakékoliv změny objednávek je možno učinit pouze písemnou formou prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailem zaslaným na adresu semináře@fraus.cz.
Storno objednávek je možné učinit rovněž pouze písemnou formou prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailem zaslaným na adresu seminare@fraus.cz takto:

  • do 14 kalendářních dnů před konáním vzdělávací akce bezplatně,
  • ve lhůtě 13 až 7 dnů přede dnem zahájení akce činí storno poplatek 50 % ceny,
  • ve lhůtě 6 kalendářních dnů a kratší přede dnem zahájení akce činí storno poplatek 100 % ceny.

4.2.
Objednatel je povinen uhradit cenu za vzdělávací akci i v případě, že se přihlášený účastník (náhradník) vzdělávací akce nezúčastní a jeho účast nebyla písemně zrušena v souladu s těmito storno podmínkami.
Poskytovatel je oprávněn účtovat storno poplatek ve výši 100 % ceny vzdělávací akce i v případě storna objednávky provedeného ve lhůtě 6 kalendářních dnů a kratší přede dnem zahájení vzdělávací akce, která byla Objednateli potvrzena se slevou nebo poskytnuta zdarma za předpokladu, že nabídka služby obsahuje její plnou cenu. Obdobné platí v případě, že se Objednatel vzdělávací akce bez důvodné omluvy nezúčastní a neprovede storno.

4.3.
V případě, že se přihlášený účastník nemůže vzdělávací akce zúčastnit, může Objednatel vyslat náhradníka s tím, že jeho údaje sdělí Poskytovateli e-mailem zaslaným na adresu seminare@fraus.cz nejpozději den před konáním vzdělávací akce.

5. ORGANIZAČNÍ POKYNY

5.1.
Organizační pokyny zašle Poskytovatel Objednateli před uskutečněním objednané vzdělávací akce e-mailem, písemně či jiným vhodným způsobem.

5.2.
Čas ukončení vzdělávací akce je uveden v nabídce pouze orientačně a v návaznosti na množství dotazů účastníků apod. může být lektorem změněn.

6. ORGANIZAČNÍ ZMĚNY

6.1.
Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu lektora, termínu, místa konání a doby zahájení vzdělávací akce, případně na její zrušení z provozních či organizačních důvodů nebo při jejím nenaplnění.
Případná změna bude Objednateli včas oznámena dle čl. 2.5. shora.

6.2.
Poskytovatel si vyhrazuje právo drobné změny programu vzdělávací akce při dodržení její obsahové náplně.

7. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

7.1.
Prodávající, jako provozovatel internetových stránek, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s nařízením Evropské Unie 679/2016 Sb. známému jako GDPR, v platném znění. Podrobnosti o zpracování osobních údajů najdete v prohlášení o zpracování os. údajů na stránce www.fraus.cz/gdpr.

8. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

8.1.
Objednatel bere na vědomí autorská práva týkající se studijních materiálů poskytovaných v rámci vzdělávacích akcí a je si vědom právních následků jejich dalšího komerčního využití bez předchozího písemného souhlasu ze strany nositelů autorských práv.

8.2.
Je-li Objednatelem podnikatel ve smyslu ustanovení § 420 občanského zákoníku, a objednávku tedy činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností, nebo veřejnoprávní subjekt či orgán státní správy, neuplatní se na právní vztah mezi Objednatelem a Poskytovatelem ustanovení § 1798 až  § 1801 a ustanovení § 1820 až § 1840 občanského zákoníku.

8.3.
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o službách. Každá nová verze těchto všeobecných obchodních podmínek je dostupná na internetových stránkách www.fraus.cz s uvedením data platnosti a účinnosti.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 25. května 2018 a jsou k dispozici na internetových stránkách www.seminare.fraus.cz.

V Plzni 25. května 2018
verze dokumentu 1.01

Přiložené soubory ke stažení