Konference pro učitele 1. stupně

Objednat

ZOBRAZIT PROGRAM KONFERENCE

OBČERSTVENÍ A NÁPOJE JSOU ZAHRNUTY V CENĚ KONFERENCE.

O čem konference je?

PRAHA - 6.4.2019. I letos jsme pro vás připravili velké množství zajímavých dílen a přednášek nabízejících různorodé možnosti, jak učit poutavě a efektivně. Chcete u žáků rozvíjet čtenářské i pisatelské dovednosti? Přihlaste se na dílny Zdeňky Dudové. František Oplatek vám ukáže, jak děti motivovat k práci s poezií. Jitka Michnová vám nabídne nové poznatky ve výuce matematiky, které jsou však využitelné ve výuce obecně. Pokud chcete žáky vtáhnout do tajů prvouky či vlastivědy, doporučujeme dílny Jitky Petrové, Kamily Remišové a Veroniky Puhačové. Hana Zobačová vám pomůže s výukou dětí s SVP. Nezapomeňte na svůj osobní a profesní rozvoj – jak komunikovat s rodiči, jak pracovat s emocemi, jak přemýšlet o rozvoji vašich pedagogických dovedností, to vše vám poradí Michal Dubec a Vít Beran. Přijďte se inspirovat na naši tradiční jarní konferenci! * V ceně účastnického poplatku je zahrnuto i stravování po dobu konference. Máte-li zájem o vegetariánský oběd, napište do 29. 3. na adresu krizkova@fraus.cz

Blok č.1 : 06.04. 09:30 - 11:00

Název semináře Vhodný pro Lektor
Hlasová výchova a hlasová hygiena nejen v hodinách hudební výchovy Učitelé 1. stupně ZŠ Mgr. MgA. František Oplatek Anotace

Náš hlas je nejen projevem naší individuality a osobnosti, ale také jedinečným nástrojem komunikace se světem. Jeho správné, účinné a zároveň bezpečné používání však bývá často podceňováno. Jak zprostředkovat žákům hlasový rozvoj v hodinách (nejčastěji hudební výchovy) hravou formou prostřednictvím konkrétních představ a tvořivých aktivit? Jak si osvojit zásady správného dýchání, hlasotvorby, rezonance a artikulace? Jak pečovat o svůj hlas tak, aby pro žáky, ale i pro nás pedagogy představoval skutečně osobitý, efektivní a účinný nástroj? Praktická dílna poskytne inspiraci a nabídku aktivit všem učitelům, kteří si uvědomují důležitost hlasového rozvoje.

zavřít
Cesta k vizi, ke školní kultuře, která má dopad na učení učitelů a jejich žáků, je mnohaletý proces, Učitelé 1. stupně ZŠ Mgr. Ing. Vít Beran Anotace

V této dílně budeme sdílet zkušenosti, které působí na vnitřní motivaci učitelů směřující k rozvoji jejich pedagogických dovedností. Budeme přemýšlet, jak hledat cíle učení, jak porozumět vzdělávacím potřebám žáků, vzdělávacím potřebám učitelů a jak učitel může sledovat dopad své práce na učení žáků. Budeme hledat, „Kam směřujeme?“, zjišťovat, „Kde jsme?“ a „Kudy dál?“ – jak se dostaneme do cíle, blíž vizím, které máme.

zavřít
Naše město v pravěku aneb Vlastivěda hravě Učitelé 1. stupně ZŠ Ph.Dr. Kamila Remišová Věšínová Ph.D. , Mgr. Veronika Puhačová Ph. D. Anotace

Co když na místě, kde stojí vaše škola, stála kdysi pravěká vesnice? Jak vypadala a jak vypadali lidé, kteří v ní žili? Z čeho si vyráběli nástroje a oděvy? Dokázali byste jim postavit dům z materiálů, které se vyskytovaly v pravěku? A lišil se jejich život od současnosti opravdu tak moc, jak by se na první pohled mohlo zdát? Workshop hravou formou za využití aktivizačních, badatelských a konstruktivistických metod učí děti pátrat po nejstarší minulosti a jejím spojení se současností. V rámci skupinové práce děti vytvářejí mapu pravěké vesnice a porovnávají život v minulosti a současnosti. Pracují s mapou okolí školy, poznávají pravěké i současné materiály a předměty, prohlubují si znalosti o přírodním prostředí.

zavřít
Jak na mnohé počítání? Učitelé 1. stupně ZŠ PhDr. Jitka Michnová Anotace

Na workshopu budeme řešit různé úlohy z 1. a 2. ročníků, u nichž se vedle sledovaného cíle, který prezentujeme dětem, naplňuje ještě cíl vedlejší, a sice mnohé počítání. Ve snaze vyřešit problém děti napočítají mnoho spojů jako „vedlejší produkt“. Diskutovat budeme rozdíl mezi řešením podobných úloh a počítáním sloupečků. Zajímat nás bude především dopad na učení dětí. Budeme hledat a diskutovat momenty, kdy přesně učení probíhá, a jak efektivně pracovat s drilem ve vyučovacích hodinách.

zavřít
Jak podpořit tvořivé psaní v 1. třídě Učitelé 1. stupně ZŠ Mgr. Zdeňka Dudová Anotace

Chtěli byste prvňáčky vést k tomu, aby psali smysluplné texty, a nevíte, jak na to? Dílna je určena všem, kteří se chtějí přesvědčit, že tvořivě psát můžeme již v 1. třídě. Prozkoumáme, co pro nás znamená pojem tvořivé psaní, a projdeme lekcí, která se uskutečnila se žáky. Na videoukázkách budeme pozorovat vybrané úseky odučených hodin a spisovatelské možnosti prvňáků. Prohlédneme si autentické práce žáků a využijeme je k diskusi.

zavřít

Blok č.2 : 06.04. 11:30 - 13:00

Název semináře Vhodný pro Lektor
Do světa poezie tvořivě a zábavně Učitelé 1. stupně ZŠ Mgr. MgA. František Oplatek Anotace

Poetické texty jsou nedílnou součástí literární výchovy na prvním stupni základní školy. S přibývajícími ročníky se ovšem mění jejich charakter – od jednoduchých říkanek až k uměleckým abstraktním básním. Současně se často mění i vztah žáků k poezii jako takové, je mnohdy vnímána jako něco nudného, staromódního, infantilního a obtížně uchopitelného. Prostřednictvím této dílny se můžete seznámit s možným přístupem k básnickým textům ve výuce literatury za využití metod dramatické výchovy, tvůrčího psaní a dalších tvořivých aktivit. Tyto činnosti nejen žáky motivují k práci s poezií, ale zábavnou akční formou umožní i její lepší pochopení.

zavřít
Strukturované učení jako možnost usnadnění učebního procesu Učitelé 1. stupně ZŠ Mgr. Hana Zobačová Anotace

Struktura usnadňuje učební proces nejen žákům s PAS, ale dá se velmi účelně aplikovat i na děti s ADHD, ADD, děti dyspraktické, na žáky z cizojazyčného prostředí či se sníženou schopností komunikace nebo se smyslovými deficity. Tento příspěvek vás uvede do základů strukturovaného učení a jeho užití v běžném provozu základních škol.

zavřít
Vy jste si na něj zasedla Učitelé 1. stupně ZŠ Mgr. Michal Dubec Anotace

Na workshopu se zlepšíme v dosahování porozumění při nelehkých komunikačních situacích s rodiči žáků – např. stížnost na hodnocení žáka či nesouhlas s kázeňským opatřením. Ukážeme si, jak během komunikace funguje mozek a jak na základě porozumění principů fungování mozku můžeme s rodiči dosahovat porozumění. Procvičíme se ve sdělování konstruktivních kritik, zvládání manipulativních kritik a v práci s pátráním po potřebách.

zavřít
Prvouka pro druháky jinak Učitelé 1. stupně ZŠ PhDr. Jitka Petrová Ph.D. Anotace

Úkolem učitele základní školy je zajistit, aby vyučování bylo pro žáky co nejvíce atraktivní, přitažlivé a podnětné. Tento požadavek lze velmi úspěšně naplňovat prostřednictvím projektového vyučování, které svým komplexním pojetím předávání a získávání potřebných informací poskytuje celou škálu možností pro využití ve výuce na primární škole. V rámci semináře se na projektové vyučování zaměříme z pohledu prvoučného učiva a jeho možných vazeb k předmětům ostatním. Inspirací nám bude nově vytvořená učebnice Prvouky pro 2. třídu. Máte-li zájem, přijďte se inspirovat.

zavřít
Simulovaná hodina Učitelé 1. stupně ZŠ PhDr. Jitka Michnová Anotace

Častým problémem učitelů bývá, jak zařídit, aby ve škole pracovaly různé typy dětí většinu času vyučovací hodiny. V dílně se ponoříme do role dětí a prožijeme aktivitu, která nabízí jedno z řešení tohoto problému. Následně budeme diskutovat, jaké další oblasti vzdělávání aktivita řeší, jak lze aktivitu variovat i pro jiné vyučovací oblasti, než je matematika, a jaké další možnosti máme, aby se nám dařilo zapojit co nejvíce dětí po co nejdelší čas.

zavřít

Blok č.3 : 06.04. 14:00 - 15:30

Název semináře Vhodný pro Lektor
Ty mě štveš, Pažoute aneb Jak pracovat s emocemi Učitelé 1. stupně ZŠ Mgr. Michal Dubec Anotace

Seznámíme se s tím, jak v našem těle fungují emoce. Naučíme se rozpoznávat, jak emoce v konkrétních situacích se žáky odžíváme a jaký to má dopad na nás a na naše vztahy se žáky. Vyzkoušíme si, jak lze emoce kontrolovaně odžívat, v situacích z praxe. Naučíme se několik způsobů zklidnění vlastního limbického systému a vyzkoušíme si tři typy přehodnocení.

zavřít
Ilustrace jako nástroj k rozvoji čtenářství Učitelé 1. stupně ZŠ Mgr. Zdeňka Dudová Anotace

Jak naučit děti lépe porozumět textu pomocí práce s ilustracemi? Jak udělat hodinu zábavnější a zajímavější? Jak získat pozornost žáků a zlepšit kvalitu výuky? To vše společně odhalíme během dvou praktických lekcí. V nich prohloubíme pochopení významu textu pomocí ilustrací, ujasníme si propojení psané a mluvené řeči a prozkoumáme souvislosti mezi obsahem ilustrace a textu.

zavřít
Geometrie pro nejmenší školáky Učitelé 1. stupně ZŠ PhDr. Jitka Michnová Anotace

Nová generace učebnic matematiky pro 1. ročník reaguje na kritiku některých kolegů v oblasti geometrie. Na workshopu si vyzkoušíme úlohy, ve kterých děti rozvíjí geometrickou představivost, představu útvarů a obohacují svou slovní zásobu o klíčové geometrické pojmy. Ukážeme si také, jakým způsobem lze zavádět rýsování tak, aby i pojmy, jako jsou bod, přímka či úsečka, děti samy objevovaly. Nedílnou součástí bude diskuse.

zavřít
Aktivizující výukové metody na 1. stupni základní školy Učitelé 1. stupně ZŠ PhDr. Jitka Petrová Ph.D. Anotace

Také chcete, aby byli současní žáci na primární škole připraveni na práci a život v soudobé společnosti? K tomu je třeba rozvíjet širokou škálu vlastností, zejména pak aktivitu, samostatnost, angažovanost, tvořivost, schopnost soustředění a samostatnost myšlení, rozhodování a jednání, schopnost prezentovat a obhájit vlastní názory. Samozřejmě také dovednost aplikovat poznatky v praktickém životě. Tato škála ve svém celku tvoří jejich osobnost. V semináři se prakticky seznámíme s řadou aktivizujících metod, které můžeme jako učitelé využít k naplnění tohoto požadavku již ve výchovně-vzdělávacím procesu na primární škole.

zavřít
Jak přizpůsobit učební materiály potřebám žáků s SVP Učitelé 1. stupně ZŠ Mgr. Hana Zobačová Anotace

Máte ve své třídě žáky, kteří mají potíže porozumět zadáním v učebnicích? Chtěli byste jim pomoci? V této dílně si představíme možné úpravy studijních materiálů pro žáky s SVP, aby byla ulehčena práce žákům i učiteli. Ukážeme si základní principy práce s učebním materiálem a vysvětlíme si je na praktických ukázkách z jednotlivých učebnic. Budete mít možnost si sami vyzkoušet, jak učební texty upravit pro potřeby vašich konkrétních žáků.

zavřít

Objednejte si účast na konferenci

Praha

Konference pro učitele 1. stupně

Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 420

Předškolní 420/5 Praha

Datum konání:
06.04.2019 - 06.04.2019
Čas konání:
08:30 - 16:00
Hodinová dotace:
6x45 minut
Konec přihlášek:
01.04.2019
Maximální kapacita:
120
Počet volných míst:
43
Vaše cena:
1 150 Kč s DPH

Objednat

Vaše cena

1 150 Kč s DPH

Partnerským školám FRAUS poskytujeme 25% slevu na semináře a konference, vyjma Letních škol (sleva bude odečtena v posledním kroku objednávky).

Akreditováno

MŠMT

Komu je konference určena?

Vyučujícím 1. stupně ZŠ

Objednejte si konferenci
Objednat
Konferenci
připravují
Mgr. Eliška Křižková

Mgr. Eliška Křižková Konzultant(ka)

e-mail: krizkova@fraus.cz

Mgr. Eliška Křižková

Mgr. Eliška Křižková

Mgr. Eliška Křižková
Konzultant(ka)

Vystudovala učitelství dějepisu a základů společenských věd na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Čtyři roky učila na ZŠ dějepis, občanskou výchovu a angličtinu. Později působila v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, byla spoluřešitelkou několika mezinárodních projektů zabývajících se školským leadershipem. Zabývá se metodikou výuky cizích jazyků a efektivním využíváním ICT při vyučování.

zavřít
Pavla Koukolová

Pavla Koukolová Administrátor(ka)

e-mail: koukolova@fraus.cz

tel.: +420377338811

Pavla Koukolová

Pavla Koukolová

Pavla Koukolová
Administrátor(ka)