Lektoři

Mgr. Leona Mechúrová

lektor

Vystudovala obor Speciální pedagogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pracovala jako klinická logopedka, konzultantka ve vzdělávací společnosti, manažerka projektů ESF a lektorka motivačních kurzů pro znevýhodněné osoby na trhu práce. Od roku 2006 je učitelkou, koordinátorkou ŠVP a interní mentorkou na Základní škole Mendelova v Karviné. V projektu Pomáháme školám k úspěchu realizovaného nadací The Kellner Family Foundation spolupracuje jako pedagogická konzultantka s pedagogy ZŠ Horka nad Moravou a ZŠ Šromotovo v Hranicích na Moravě v oblasti zvyšování kvality výuky. Nyní se věnuje plně lektorské a konzultantské činnosti, převážně tématům rozvoje čtenářských dovedností, aktivních metod učení, individualizací ve výuce, formativnímu a sumativnímu hodnocení ve škole a dalšímu profesnímu rozvoji pedagogů.

Mgr. Jana Čadová

lektor

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Své dlouholeté zkušenosti z výuky na ZŠ nyní zúročuje jako metodik angličtiny a školitel. Od roku 2001 je členkou AMATE - profesního sdružení metodiků. O rok později začala působit na katedře jazykové výuky Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT Praha jako lektor a metodik rozšiřujícího studia angličtiny. Dlouhodobě spolupracuje s nakladatelstvím Cambridge University Press. V roli metodika působila v řadě projektů: Metodika v anglickém jazyce - CLIL (VEDU Jihlava, 2012-2014), Jazykový rozvoj pedagogických pracovníků na území hl. města Prahy (MUVS ČVUT, 2012-2013), Vzdělání 21 (Fraus, 2011), Zvyšování kvality výuky cizích jazyků na ZŠ (ABSOLUTE o.s., 2011) aj. Od roku 2013 vede metodické semináře Didaktického studia cizího jazyka (angličtiny) v NIDV a VISK.

PhDr. Jitka Michnová

lektor

Vystudovala pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy a absolvovala doktorské studium zaměřené na didaktiku matematiky. Dvacet let vyučovala matematiku na základní škole v Neratovicích. Během své učitelské praxe se účastnila výzkumných projektů v oblasti didaktiky matematiky a přípravy budoucích učitelů. Podílela se i na některých mezinárodních a národních projektech (IIATM, Britská akademie, MUP M). Je certifikovanou lektorkou edukační metody vyučování matematiky orientované na budování schémat (VOBS) a spoluautorkou učebnic matematiky pro 1.–5. ročník ZŠ (Hejný a kol.) vydaných Nakladatelstvím Fraus v letech 2007–2011. Vedla rovněž pilotní třídu vzdělávanou pomocí těchto učebnic. Spolupracuje s nadací Pomáháme školám k úspěchu, připravila a realizuje projekt „Učitel naživo“. Je zkušenou lektorkou, od roku 2008 vede semináře a otevřené hodiny zaměřené na výuku Hejného matematiky dle metody VOBS, podílí se na přípravě a průběhu konferencí a letních škol.

PhDr. Eva Bomerová

lektor

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor učitelství na 1. stupni ZŠ. Diplomovou práci na téma didaktiky matematiky absolvovala pod vedením prof.Hejného. Od roku 2004 učí na ZŠ Dědina v Praze. Od roku 2007 – 2014 byla externí spolupracovnicí Katedry matematiky a didaktiky matematiky Pedf UK v Praze, fakultní učitelkou na ZŠ a vedla průběžné a souvislé praxe. Je spoluautorkou učebnic matematiky pro 4. a 5. ročník, Hejný a kolektiv, které vyšly v Nakladatelství Fraus. Lektorka vede semináře zaměřené na výuku matematiky Hejného konstruktivistickou metodou. Realizuje otevřené hodiny, kde umožňuje účastníkům shlédnout výuku podle Hejného metody v přímé praxi. Externě byla zaměstnána u České školní inspekce a jako odborný konzultant v oblasti didaktiky matematiky u společnosti Pomáháme školám k úspěchu o.p.s. V roce 2014 byla oceněna jako Vynikající učitel Prahy 6 za zvlášť vynikající výsledky vzdělávací a výchovné činnosti v každodenní pedagogické práci.

Nina Rutová

lektor

Nina Rutová vystudovala divadelní dramaturgii na DAMU. Zajímá se především o rozvoj dětského čtenářství, vytváří a publikuje metodiky pro dětské knihy (Zlatá stuha, Mladá fronta, Fraus). Působila jako šéfredaktorka časopisů Kritické listy, Rodina a škola a Kritická gramotnost. Od roku 1999 vede dílny „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“. Pedagogický konstruktivismus představila odborné i laické veřejnosti v čtrnáctidílném seriálu „Škola snů“ (Česká televize). Vede vzdělávací semináře v Knihovně Václava Havla. Do projektu Respekt nebolí (Člověk v tísni) vytvořila metodiku pro čtyřicet příběhů, v nichž nejsou respektována základní lidská práva.  Je odbornou konzultantkou pro Čtenářské kluby (Nová škola, o.p.s.).

Mgr. Alena Dupalová

lektor

Vystudovala na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni obor učitelství pro 2. a 3. stupeň vzdělávání (aprobace geografie a ruský jazyk). Absolvovala řadu odborných didakticky a jazykově zaměřených seminářů z anglického jazyka, který pak 10 let spolu se zeměpisem vyučovala na základní škole. V letech 1998-2000 absolvovala studium výchovného poradenství na UK v Praze. Po celou dobu praxe ve škole kromě výuky vedla kurzy a kroužky pro děti zaměřené na poznávání přírody a přírodovědně-geograficky zaměřené zájezdy pro učitele. Řadu let vedla učitelskou praxi studentů PF ZČU pro obor zeměpis. Má bohaté zkušenosti s vedením seminářů a workshopů pro učitele zaměřených na didaktické aktivity v oborech zeměpis a přírodopis. Je 14 let odbornou redaktorkou Nakladatelství Fraus a spoluautorkou jeho projektu systémových řad učebnic. Odborně garantuje obory zeměpis, přírodopis a ekologická a environmentální výchova. Připravila na 60 titulů učebnic a dalších vzdělávacích materiálů, z nichž některé získaly ocenění na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem.

Nabídka sekce: O nás