Lektoři

Mgr. Jana Čadová

lektor

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Své dlouholeté zkušenosti z výuky na ZŠ nyní zúročuje jako metodik angličtiny a školitel. Od roku 2001 je členkou AMATE - profesního sdružení metodiků. O rok později začala působit na katedře jazykové výuky Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT Praha jako lektor a metodik rozšiřujícího studia angličtiny. Dlouhodobě spolupracuje s nakladatelstvím Cambridge University Press. V roli metodika působila v řadě projektů: Metodika v anglickém jazyce - CLIL (VEDU Jihlava, 2012-2014), Jazykový rozvoj pedagogických pracovníků na území hl. města Prahy (MUVS ČVUT, 2012-2013), Vzdělání 21 (Fraus, 2011), Zvyšování kvality výuky cizích jazyků na ZŠ (ABSOLUTE o.s., 2011) aj. Od roku 2013 vede metodické semináře Didaktického studia cizího jazyka (angličtiny) v NIDV a VISK.

PhDr. Jitka Michnová

lektor

Vystudovala pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy a absolvovala doktorské studium zaměřené na didaktiku matematiky. Dvacet let vyučovala matematiku na základní škole v Neratovicích. Během své učitelské praxe se účastnila výzkumných projektů v oblasti didaktiky matematiky a přípravy budoucích učitelů. Podílela se i na některých mezinárodních a národních projektech (IIATM, Britská akademie, MUP M). Je certifikovanou lektorkou edukační metody vyučování matematiky orientované na budování schémat (VOBS) a spoluautorkou učebnic matematiky pro 1.–5. ročník ZŠ (Hejný a kol.) vydaných Nakladatelstvím Fraus v letech 2007–2011. Vedla rovněž pilotní třídu vzdělávanou pomocí těchto učebnic. Spolupracuje s nadací Pomáháme školám k úspěchu, připravila a realizuje projekt „Učitel naživo“. Je zkušenou lektorkou, od roku 2008 vede semináře a otevřené hodiny zaměřené na výuku Hejného matematiky dle metody VOBS, podílí se na přípravě a průběhu konferencí a letních škol.

Mgr. Leona Mechúrová

lektor

Vystudovala obor Speciální pedagogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pracovala jako klinická logopedka, konzultantka ve vzdělávací společnosti, manažerka projektů ESF a lektorka motivačních kurzů pro znevýhodněné osoby na trhu práce. Od roku 2006 je učitelkou, koordinátorkou ŠVP a interní mentorkou na Základní škole Mendelova v Karviné. V projektu Pomáháme školám k úspěchu realizovaného nadací The Kellner Family Foundation spolupracuje jako pedagogická konzultantka s pedagogy ZŠ Horka nad Moravou a ZŠ Šromotovo v Hranicích na Moravě v oblasti zvyšování kvality výuky. Lektorsky se věnuje se tématům rozvoje čtenářských dovedností, aktivních metod učení, individualizací ve výuce, formativnímu a sumativnímu hodnocení ve škole a dalšímu profesnímu rozvoji pedagogů.

PhDr. Gabriela Babušová, Ph.D.

lektor

Je absolventkou Pedagogické fakulty J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala jako učitelka na 1.stupni ZŠ. V roce 2000 byla vyhlášena nejlepší učitelkou základní školy MČ Praha 4 a v roce 2013 MČ Prahy 3. V současné době vykonává funkci zástupkyně ředitele na základní škole a externě spolupracuje s katedrou českého jazyka na PedF UK, kde se zaměřuje na didaktiku českého jazyka pro 1.stupeň. Zkušenosti uplatňuje jako odborná konzultantka, autorka a lektorka.

Mgr. Jan Horák

lektor

Narozen roku 1981, žije v Lázních Bělohrad. Vystudoval Pedagogickou fakultu v Hradci Králové, obor Učitelství pro 1. stupeň se specializací hudební výchova. Na základní škole vyučuje přes deset let žáky 1. – 5. tříd. Absolvoval řadu kurzů a seminářů. Do výuky zapojuje moderní výukové postupy a aktivně pracuje s IT technologiemi. Šestým rokem také vyučuje matematiku pana profesora Hejného. Své semináře zaměřuje na didaktické aktivity využitelné v hodinách českého jazyka i matematiky, na tradiční i netradiční přístupy, na práci s IT technologiemi v hodinách. Nově přidává i seminář seznamující účastníky s matematikou pana profesora Hejného.

Mgr. Barbora Benešová, Ph.D.

lektor

Mgr. Barbora Benešová, Ph.D., působí jako odborná asistentka na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, v sekci didaktiky na katedře anglického jazyka. Poskytuje odborné konzultace a školení týkající se metody CLIL v praxi. Podílí se na tvorbě výukových materiálů využívajících tuto metodu. Po dokončení magisterského studia na ZČU v Plzni vyučovala na základní škole v Belgii, v Brugách. V Belgii, na univerzitě KU Leuven, také absolvovala doktorské studium v oboru anglická lingvistika. Zmapovala výuku CLIL ve spojení s rozvojem slovní zásoby a výukových strategií. Barbora Benešová pravidelně vystupuje na mezinárodních konferencích, publikuje odborné články zaměřené na problematiku CLIL a připravuje praktické semináře a školení týkající se inovací ve výuce anglického jazyka, didaktiky anglického jazyka a metody CLIL.

Nabídka sekce: O nás