Lektoři

PhDr. Eva Bomerová

lektor

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor učitelství na 1. stupni ZŠ. Diplomovou práci na téma didaktiky matematiky absolvovala pod vedením prof.Hejného. Od roku 2004 učí na ZŠ Dědina v Praze. Od roku 2007 – 2014 byla externí spolupracovnicí Katedry matematiky a didaktiky matematiky Pedf UK v Praze, fakultní učitelkou na ZŠ a vedla průběžné a souvislé praxe. Je spoluautorkou učebnic matematiky pro 4. a 5. ročník, Hejný a kolektiv, které vyšly v Nakladatelství Fraus. Lektorka vede semináře zaměřené na výuku matematiky Hejného konstruktivistickou metodou. Realizuje otevřené hodiny, kde umožňuje účastníkům shlédnout výuku podle Hejného metody v přímé praxi. Externě byla zaměstnána u České školní inspekce a jako odborný konzultant v oblasti didaktiky matematiky u společnosti Pomáháme školám k úspěchu o.p.s. V roce 2014 byla oceněna jako Vynikající učitel Prahy 6 za zvlášť vynikající výsledky vzdělávací a výchovné činnosti v každodenní pedagogické práci.

Mgr. Alena Dupalová

lektor

Vystudovala na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni obor učitelství pro 2. a 3. stupeň vzdělávání (aprobace geografie a ruský jazyk). Absolvovala řadu odborných didakticky a jazykově zaměřených seminářů z anglického jazyka, který pak 10 let spolu se zeměpisem vyučovala na základní škole. V letech 1998-2000 absolvovala studium výchovného poradenství na UK v Praze. Po celou dobu praxe ve škole kromě výuky vedla kurzy a kroužky pro děti zaměřené na poznávání přírody a přírodovědně-geograficky zaměřené zájezdy pro učitele. Řadu let vedla učitelskou praxi studentů PF ZČU pro obor zeměpis. Má bohaté zkušenosti s vedením seminářů a workshopů pro učitele zaměřených na didaktické aktivity v oborech zeměpis a přírodopis. Je 14 let odbornou redaktorkou Nakladatelství Fraus a spoluautorkou jeho projektu systémových řad učebnic. Odborně garantuje obory zeměpis, přírodopis a ekologická a environmentální výchova. Připravila na 60 titulů učebnic a dalších vzdělávacích materiálů, z nichž některé získaly ocenění na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem.

Bc. Oxana Dzugkoeva

lektor

Po ukončení gymnázia s rozšířenou výukou jazyků a literatury a intenzivního jazykového kurzu pro bohemisty na Moskevské Státní Univerzitě, absolvovala bakalářské studium na pedagogické fakultě Západočeské Univerzity v oboru Psychologie (Psychologie se zaměřením na vzdělávání). V současné době dokončuje navazující magisterské studium v oboru Anglický jazyk a Psychologie pro SŠ. V průběhu studií systematicky spolupracovala s oddělením mezinárodních vztahů Západočeské univerzity na zahraničních vědeckých projektech a zároveň se dlouhodobě podílela i na přípravě a organizaci Mezinárodní Letní Jazykové Školy. Po ukončení studia pracovala dva roky v energetickém průmyslu, kde se věnovala převážně překladatelské činnosti. Od listopadu 2015 je redaktorkou a lektorkou ruského jazyka v Nakladatelství Fraus, s.r.o.

Mgr. František Oplatek

lektor

Narozen roku 1967, žije v Sezimově Ústí. Vystudoval Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích, obor učitelství 1. stupně ZŠ se specializací hudební výchova, později Katedru výchovné dramatiky na DAMU. Působí jako učitel na ZŠ v Bechyni, (1. stupeň, český jazyk, dramatická a hudební výchova) a na ZUŠ v Jindřichově Hradci v literárně dramatickém oboru. Externě vyučoval na Katedře výchovné dramatiky DAMU. Věnuje se dětskému a studentskému divadlu a recitaci – každoročně se zúčastňuje nejrůznějších divadelních i recitačních přehlídek jako porotce. V posledních letech se věnuje propojování čtenářských aktivit s metodami dramatické výchovy a tvůrčího psaní ve výuce literatury. Pracuje jako lektor různých dílen a seminářů pro dospělé i děti se zaměřením na dramatickou výchovu, recitaci, tvůrčí psaní a rozvoj čtenářství.

Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.

lektor

Vystudovala pozemní stavitelství, historii a pedagogiku. Vyučovala na základních a středních školách v Brně a Praze, působila v oblasti výchovy ve volném čase, spolupracovala na rozhlasových pořadech pro děti a mládež. V současnosti pracuje na katedře filozofie a občanské výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze, kde se zabývá didaktikou společenskovědních oborů. Vydala několik učebních textů pro různé typy škol, je autorkou odborných textů zabývajících se vyučováním vlastivědy a prvouky.

PaedDr. Helena Chýlová, Ph.D.

lektor

Vystudovala Pedagogickou fakultu, obor český jazyk - dějepis. Vyučovala na základní škole i na gymnáziu. Od roku 1990 pracuje jako odborná asistentka na Pedagogické fakultě ZČU v  Plzni. Je členkou redakční rady časopisu Český jazyk a literatura a  Nová čeština doma i ve světě. Pravidelně připravuje jazykové koutky pro Český rozhlas Plzeň. V Nakladatelství Fraus pracuje od roku 2002 jako redaktorka českého jazyka. Je redaktorkou učebnicové řady Český jazyk pro ZŠ, Čítanky pro ZŠ a interaktivních učebnic k těmto titulům. Dále redigovala Mluvnici pro ZŠ a Komunikaci a sloh pro ZŠ. Mezi její tituly patří také Hra jako cesta k pochopení literárního díla a Jazykové koutky.

Nabídka sekce: O nás