Lektoři

PaedDr. Milena Zbranková

lektor

Vystudovala FF Ostravské univerzity a PF Palackého univerzity v Olomouci. Působila jako učitelka na základní škole a na Masarykově gymnáziu ve Vsetíně, je autorkou několika úspěšných učebnic. V současné době pracuje jako lektorka pro další vzdělávání učitelů a soukromě vyučuje.

Mgr. Hana Ulíková

lektor

Vystudovala UJEP v Ústí nad Labem, PF v oboru matematika – výpočetní technika. Pět let učila na základní škole a od roku 2004 pracuje na Střední průmyslové škole v České Lípě, kde učí matematiku a IT. Od roku 2009 se intenzivně věnuje interaktivní výuce i jako lektorka. Má ráda moderní způsoby výuky, takže během své praxe vyzkoušela práci nejenom s interaktivními tabulemi, ale i e-learning a on-line výuku formou webinářů. V poslední době se zabývá zapojováním žákovských zařízení do výuky. Pravidelné uvádění novinek do výuky udržuje ji i její žáky ve stálé aktivitě. V létě 2015 se aktivně zúčastnila na pozvání SMART technologies Summitu 2015 v Calgary. Jednalo se o setkání 77 učitelů komunity SEE (Smart Exemplary Educators) z 22 dvou zemí.

Bc. Oxana Dzugkoeva

lektor

Po ukončení gymnázia s rozšířenou výukou jazyků a literatury a intenzivního jazykového kurzu pro bohemisty na Moskevské Státní Univerzitě, absolvovala bakalářské studium na pedagogické fakultě Západočeské Univerzity v oboru Psychologie (Psychologie se zaměřením na vzdělávání). V současné době dokončuje navazující magisterské studium v oboru Anglický jazyk a Psychologie pro SŠ. V průběhu studií systematicky spolupracovala s oddělením mezinárodních vztahů Západočeské univerzity na zahraničních vědeckých projektech a zároveň se dlouhodobě podílela i na přípravě a organizaci Mezinárodní Letní Jazykové Školy. Po ukončení studia pracovala dva roky v energetickém průmyslu, kde se věnovala převážně překladatelské činnosti. Od listopadu 2015 je redaktorkou a lektorkou ruského jazyka v Nakladatelství Fraus, s.r.o.

Mgr. MgA. František Oplatek

lektor

Vystudoval Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích, obor učitelství 1. stupně ZŠ se specializací hudební výchova, později Katedru výchovné dramatiky na DAMU. Působí jako učitel na ZŠ v Bechyni, (1. stupeň, český jazyk, dramatická a hudební výchova) a na ZUŠ v Jindřichově Hradci v literárně dramatickém oboru. Externě vyučuje na Katedře výchovné dramatiky DAMU. Věnuje se dětskému a studentskému divadlu a recitaci – každoročně se zúčastňuje nejrůznějších divadelních i recitačních přehlídek jako porotce. V posledních letech se věnuje propojování čtenářských aktivit s metodami dramatické výchovy a tvůrčího psaní ve výuce literatury. Pracuje jako lektor různých dílen a seminářů pro dospělé i děti se zaměřením na dramatickou výchovu, recitaci, tvůrčí psaní a rozvoj čtenářství.

Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.

lektor

Vystudovala pozemní stavitelství, historii a pedagogiku. Vyučovala na základních a středních školách v Brně a Praze, působila v oblasti výchovy ve volném čase, spolupracovala na rozhlasových pořadech pro děti a mládež. V současnosti pracuje na katedře filozofie a občanské výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze, kde se zabývá didaktikou společenskovědních oborů. Vydala několik učebních textů pro různé typy škol, je autorkou odborných textů zabývajících se vyučováním vlastivědy a prvouky.

PaedDr. Helena Chýlová, Ph.D.

lektor

Vystudovala Pedagogickou fakultu, obor český jazyk - dějepis. Vyučovala na základní škole i na gymnáziu. Od roku 1990 pracuje jako odborná asistentka na Pedagogické fakultě ZČU v  Plzni. Je členkou redakční rady časopisu Český jazyk a literatura a  Nová čeština doma i ve světě. Pravidelně připravuje jazykové koutky pro Český rozhlas Plzeň. V Nakladatelství Fraus pracuje od roku 2002 jako redaktorka českého jazyka. Je redaktorkou učebnicové řady Český jazyk pro ZŠ. Dále redigovala Mluvnici pro ZŠ a Komunikaci a sloh pro ZŠ. Mezi její tituly patří také Hra jako cesta k pochopení literárního díla a Jazykové koutky.

Nabídka sekce: O nás