Lektoři

Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D.

lektor

Vystudovala obor Psychologie na FF UP v Olomouci, kde také obhájila svou disertační práci z oboru pedagogická psychologie. Od roku 1998 působí na Katedře psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci a externě působí také v PPP a SPC Prostějov. Odborně se zaměřuje na vývojovou psychologii a patopsychologii.

PaedDr. et Mgr. Marie Chrásková, Ph.D.

lektor

Vystudovala obory Učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy, Pedagogika a Psychologie na UP v Olomouci. Vzdělání si rozšířila také středoškolským studiem oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika v Jihlavě. V současnosti působí na Katedře antropologie a zdravovědy na PdF UP v Olomouci. V rámci svých předchozích zaměstnání (zdravotní sestra, psycholog v PPP Šumperk) získala četné zkušenosti s prací s dětmi předškolního věku, které implementuje do svého současného odborného profilu. Zaměřuje se zejména na lékařskou propedeutiku, zdravotní aspekty v předškolním vzdělávání a výchovu ke zdraví.

Hana Vodáková

lektor

Je absolventkou oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika na SPgŠ v Přerově. Od roku 2010 pracuje jako předškolní pedagog v ZŠ a MŠ Olomouc, kde je v pravidelném kontaktu s dětmi předškolního věku, včetně dětí dvouletých.

Mgr. Zina Pittrová

lektor

Zina Pittrová je učitelka angličtiny a mentorka s dvacetiletou praxí ve výuce (ZŠ, SŠ, dospělí). Získala magisterský titul v oboru učitelství angličtiny (Západočeská univerzita – ZŠ a Masarykova univerzita – SŠ) a pracovala také jako mentorka učitelů angličtiny v organizaci The American Center. Kromě výuky v současné době pracuje jako mentorka a vytváří také online materiály pro učitele angličtiny. Komunikativní metodika, individuální přístup a technologie ve výuce angličtiny byly vždy základem její výuky. Dalšími okruhy jejího zájmu jsou například výuka výslovnosti, hláskování a frází nebo výuka pomocí písniček a videí.

Doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.

lektor

Působí na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dlouhodobě se věnuje výzkumu v oborové didaktice geografie a dopravní a regionální geografii. Působí také jako lektor v kurzech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Mgr. Bc. Kateřina Paušová

lektor

Vystudovala lektorství anglického jazyka na Pedagogické fakultě v Brně. Již 10 let učí děti ve věku od 2 do 12 let v mateřské a základní škole. Ve svých hodinách se snaží o hravé a dostatečné motivující prostředí s vysokou edukační hodnotou. Propaguje projektové vyučování a zařazení knih, příběhů a písní jako pojítka jednotlivých hodin. Vydala vlastní učebnici pro MŠ a metodiku pro učitele a vedla několik metodických seminářů. Po celou dobu praxe vyvíjí a vyrábí didaktické pomůcky inspirované Montessori pedagogikou. Posledních 6 let se intenzivně věnuje Synthetic Phonics jako systému učení čtení využívaného v UK a USA a aplikaci této metody do českého prostředí.

Nabídka sekce: O nás